Andra möjlighet om kvittningsemission för ägarna i Bzzt AB

i MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) erbjuder kvarvarande aktieägarna i dotterbolaget Bzzt AB att en andra gång acceptera en kvittningsemission i vilken ägarna av Bzzt AB erbjuds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike. 

Förra teckningsperioden där aktieägarna i Bzzt AB erbjöds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike avslutades den 20 december 2023 och 89,92% eller 26 062 421 aktier tecknades vid detta tillfälle. Kvarvarande aktieägare erbjuds nu att återigen byta sina aktier under samma villkor som gällde vid tidigare kvittningsemission, alltså att 15 aktier i Bzzt AB byts mot 77 aktier i MoveByBike. 

Erbjudandet förmedlas liksom tidigare i samarbete med Nordic Issuing AB 

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.seinfo@nordic-issuing.se

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike utökar avtal med Voi

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget utökar avtalet med mikromobilitetsföretaget Voi Technology AB (”Voi”).

MoveByBike har länge varit en tung aktör för tjänster kopplade till mikromobilitet och har idag hand om batteribyten för flertalet av de största mikromobilitetsföretagen på den svenska marknaden. 

Avtalet är en utökning på 30% och innebär att MoveByBike sköter byten och uppladdning av batterier på Vois elscootrar på hela Kungsholmen i Stockholm. 

”Vi är mycket nöjda med vårt långtgående samarbete med MoveByBike. Under våren 2024 har vår flotta växt avsevärt i Stockholm vilket lett till att vi kunnat utöka vårt verksamhetsområde. Det känns bra att MoveByBike, som alltid levererar kvalitet och utför sina uppdrag på ett grönt sätt, stöttar oss när vi växer” säger Viktor Olejnik, Sverigechef på Voi.

En bild som visar hjul, däck, fordon, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

”Vi håller fortsatt hög kvalitet och noggrannhet vid byte och uppladdning av batterier för Voi. Vårt samarbete sträcker sig på år och vi ser mycket glädjande på ännu ett utökat förtroende”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike i samarbete med KTH.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (”KTH”) som innebär att mätsensorer placerats ut på Bolagets cyklar.

Som en del av Projektet ”Stockholm heat” cyklar MoveByBike nu med sensorer placerade på cykelskåpens tak med syfte att mäta värmen på stadens gator. Projektet är en del av det övergripande samarbetet mellan KTH, MIT Massachusetts Institute of Technology och Stockholms stad, inom Senseable Stockholm Lab, ett forskningscenter etablerat vid KTH som sammanför banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Datainsamlingen är planerad att pågå under fyra månader och avslutas i september 2024. 

Syftet med sensorerna är att i kombination med befintliga data om skog och andra trädbevuxna habitat mäta marktemperatur för att bedöma de hyperlokala fördelarna med stadsgrönska och hur dessa kan motverka hälsopåverkan av värmeböljor. 

”Det känns både viktigt och roligt att kunna bidra i ett projekt med syfte att förbättra stadsplaneringen och lyfta vikten av stadsgrönska,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike Europe AB (publ) upptar konvertibellån om totalt 6,25 MSEK 

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag, beslutat att ingå låneavtal avseende ett konvertibellån (”Konvertibellånet” ) från sju större ägare i bolaget (”Långivarna”) om totalt 6,25 MSEK för att stärka upp rörelsekapitalet under kommande 12 månader.

Villkor för konvertibellånet 

Styrelsen för Bolaget har idag den 10 maj 2024, beslutat att ingå låneavtal avseende Konvertibellånet om 6,25 MSEK. Konvertibellånet som Bolaget ingått med sju större ägare i bolaget idag, löper med en årsränta om ca 16 procent. Konvertibellånet förfaller till betalning senast den 10 november 2025 (”Förfallodatum”), såvida Långivarna inte konverterat hela Konvertibellånet, inklusive upplupen ränta till aktier i Bolaget dessförinnan. Bolaget har möjlighet att återbetala Konvertibellånet innan Konvertibellånets förfallodatum. 

Konvertering av Konvertibellånet 

Enligt Konvertibellåneavtalet ska Långivarna äga rätt, men ingen skyldighet, att konvertera hela eller delar av Konvertibellånet, inklusive upplupen ränta, till aktier i Bolaget, genom att påkalla konvertering av Konvertibellånet (”Konverteringen”) vid ett eller flera tillfällen (”Konverteringstillfällena”), varefter styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande, eller om tillämpligt, genom efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, åtagit sig att fatta beslut om en eller flera riktade emissioner till Långivarna för att tillse att Konvertering sker. 

Konverteringskurs ska vid sådan Konvertering enligt låneavtalet uppgå till ett belopp motsvarande en trettio (30) procentig rabatt mot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market för en period om 10 handelsdagar närmast före sådan Konvertering. Långivarna har även möjlighet att Konvertera Lånet vid Bolagets eventuella nyemissioner på samma villkor som övriga ägare.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt 

Genomför Bolaget en eller flera riktade emissioner med anledning av att Långivarna påkallar sin rätt att, genom kvittning, konvertera hela eller delar av Konvertibellånet till aktier ska anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt anses vara att uppfylla Bolagets rättsliga förpliktelser gentemot Långivaren enligt låneavtalet. 

Utspädning 

Vid full Konvertering av hela Konvertibellånet om 6,25 MSEK, exklusive upplupen ränta, till en exempelkurs om 0,10, SEK, kommer aktiekapitalet att öka med 6 250 000 SEK, genom utgivande av 62 500 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 60 procent räknat på antalet aktier i Bolaget per dagen för Konvertibellåneavtalet. 

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2024.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

Låt det kosta att bryta mot miljözon 3-reglerna. Strängare åtgärder föreslås för att nå resultat i Stockholms centrum.

Texten publicerades ursprungligen som en debattartikel i Svenska Dagbladet 2024-03-19

De nya, strängare miljöreglerna som från årsskiftet kommer gälla i området inom Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen är en viktig del i Stockholms utveckling mot en mer hållbar stad. Frågan är bara: hur kommer dessa regler att efterlevas i praktiken?

Tidigare erfarenheter från liknande åtgärder, som införlivandet av miljözon 2 på Hornsgatan på Södermalm 2020, visar att antalet bötfällda har varit förvånansvärt lågt. Nästan tre år efter zonens införlivande var det färre än tio personer som hade behövt betala de 1000 kronor en överträdelse kostar, enligt en rapport från SVT i december 2022. 

För att säkerställa att miljözon 3 får önskad effekt krävs mer än bara en symbolisk insats. Vi föreslår att Stockholm tar efter Köpenhamns modell, där övervakningen sköts automatiskt av kameror som skannar registreringsskyltarna på fordon som kör in i stadens miljözoner och där böterna är mer kännbara. Vi föreslår minst 2 500 kr för personbilar och 25 000 kr för tunga fordon. Eller 5000 kr för personbilar och 50 000 kr för tunga fordon. 

De pengar som eventuellt samlas in genom dessa böter kan användas för att förbättra gatumiljön inom zonen, exempelvis fler planteringar, säkrare cykelbanor och andra åtgärder som gynnar invånare, arbetstagare och besökare i området.

Miljözon 3 har mött kritik för att den kan öka kostnaderna för transporter och för att tidsplanen anses vara för snäv. MoveByBike stödjer dock införandet till fullo och är redo för dialog med alla som behöver hjälp med att driva sina verksamheter utan att bryta mo de nya reglerna. MoveByBike har varit helt utsläppsfria sedan starten för tio år sedan och är ett bevis på att det är möjligt att bedriva effektiva och ekonomiska transporter utan att skada miljön.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike tecknar reklamavtal med CWS.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett reklamavtal med CWS Sweden AB (”CWS”). CWS är marknadsledande inom tvätt av bland annat arbetskläder och verksamma på flera orter i Sverige. 

MoveByBike har sedan november 2023 levererat delar av CWS tvättleveranser i Malmö. Nu utökas samarbetet med en reklamkampanj på bolagets lastcyklar.  

”MoveByBike rör sig i de områden som är intressanta för oss, med många nya potentiella kunder. Att både leverera med, och synas på MoveByBikes elcyklar är helt i linje med de hållbarhetsmål CWS har”, säger Jesper Tapper, Projektledare, CWS.

MoveByBike erbjuder annonsytor utmed cykelskåpens långsidor med möjlighet till exponering även på skåpens tak. Med cyklarnas intensiva närvaro i storstädernas centrala delar skapar detta en attraktiv reklamplats vilket CWS tagit fasta på.

”Vi har haft en väldigt fin start med CWS och är stolta över att vara deras val vid övergången till mer hållbara leveranser. Att de nu väljer att synas med reklam på våra skåp är ett kvitto dels på lyckat samarbete men också mervärdet cykelleveranserna ger”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike och Premo i nytt reklamsamarbete – sprider budskap om utsläppsfria leveranser

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett reklamavtal med Pressen Morgontjänst KB (”Premo). Premo är verksamma inom morgontidiga tidningsleveranser samt hemleveranser för e-handel, dag och kvällstid. Avtalet innebär att MoveByBikes cyklar pryds av reklam från Premo. 

Reklamen rullar i Stockholm med fokus på Södermalm, Norrmalm, Östermalm och Kunsholmen. Reklamsamarbetet är en utökning av det nytecknade avtalet där MoveByBike kommer sköta delar av Premos hemleveranser i Stockholm. Reklamen syns på cyklarnas skåp under en tvåveckorsperiod med möjlighet till förlängning. 

MoveByBike erbjuder i dagsläget annonsytor utmed cykelskåpens långsidor med möjlighet till exponering även på skåpens tak. Med cyklarnas intensiva närvaro i storstädernas centrala delar skapar detta en attraktiv reklamplats.  

”Skåpen på våra cyklar har verkligen kommit att bli en hot spot för reklam. Att Premo nu väljer att synas med oss i Stockholm är ett roligt startskott på samarbetet där vi också levererar till delar av deras e-handelskunder”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Rena arbetskläder och grön logistik – nu ingår MoveByBike avtal med CWS.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat avtal med CWS Sweden AB(”CWS eller företaget”). CWS är marknadsledande inom tvätt av bland annat arbetskläder och verksamma på flera orter i Sverige. 

Avtalet innebär att stora delar av CWS leveranser av nytvättade arbetskläder nu kommer levereras av MoveByBike. CWS arbetar aktivt med hållbarhet genom hela produktionen där hårt ställda miljö- och hållbarhetskrav också sträcker sig ut i leveransledet. Avtalet som börjar rulla i november gäller initialt Malmö.

”Vi ser med stor nyfikenhet framemot vårt samarbete med MoveByBike. Att minska vårt klimatavtryck utan att minska på kvalité, service och tillgänglighet är högsta prioritet för oss på CWS. Att göra förbättringar själva är bra. Att kunna genomföra förbättringar tillsammans är ännu bättre!” säger Jesper Tapper, projektledare CWS.

Utöver MoveByBikes position som helt utsläppsfri leveranspartner har bolaget också stor lastkapacitet. Bolagets möjlighet att agera pålitlig partner för större volymer gör dem konkurrenskraftiga mot traditionell transport som tidigare ansetts vara det som gäller för effektiv logistik. Bolagets lastkapacitet i kombination med möjligheten att agera på dubbel infrastruktur skapar kortare leveransvägare och därmed tidsbesparing för kunden.  

”Det är alltid lika glädjande att vara en del av ett företags omställning till utsläppsfri logistik. CWS är en stor aktör inom tvättsegmentet med många kunder i våra leveranszoner. Vi känns som givna samarbetspartners där MoveByBike kommer spara både tid och miljö vid leveranserna”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om CWS, vänligen kontakta: 
Jesper Tapper, 
Projektledare

Telefon: + 46 (0) 723524382

E-post: jesper.tapper@cws.com

Hemsida: https://www.cws.com/se-SE

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike förvärvar Bzzt för citysmarta(re) leveranser. 

MoveByBike Europe AB och Bzzt AB meddelade igår att bolagen går ihop genom ett förvärv. Tillsammans kommer de skapa helt nya förutsättningar för utsläppsfria leveranser där effektivitet och lönsamhet står i fokus. Förvärvet tar MoveByBike ur kontrollbalans samt säkrar 10MSEK i den nya koncernen.

MoveByBike är med sina eldrivna lastcyklar ett etablerat logistikbolag med verksamhet i våra tre största städer. Genom stor lastkapacitet och marknadens främsta fordon samarbetar MoveByBike med flertalet av de största aktörerna inom e-handel och matkassesegmentet. Förvärvet av Bzzt kommer nu öppna och bredda för ännu snabbare leveranser där Bzzt, med sina eldrivna mopeder, erbjuder expressbud under timman. 

Bolagen delar visionen om en hållbar stad där utsläppsfria transport- och logistiklösningar bidrar till en bättre miljö för invånarna. Tillsammans kan de ta en helt ny position på marknaden och utveckla den positiva logistiktrenden där utsläppsfria leveranser tar allt större plats. Utöver positiva miljöaspekter kommer samgåendet också innebära en kortare väg till lönsamhet och ett reducerat kapitalbehov. 

”Detta skapar en ny position där vi tillsammans kommer utveckla och skapa helt nya förutsättningar, både för cykellogistiken och bolagen. Jag är stolt över förtroendet att bli vd för båda bolagen och ser fram emot arbetet som väntar. Att vi genom förvärvet kommer närmare positiva kassaflöden och återställer eget kapital skapar nya förutsättningar att bygga verksamheterna på. Sammanslagningen kommer också innebära stärkt konkurrenskraft där vi tillsammans blir en större aktör och partner för e-handlare och kunder”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

”Genom att kombinera våra styrkor kan vi bli en ledande aktör inom segmentet. Vår digitala plattform gör att vi snabbt och enkelt kan koppla ihop oss med e-handlare och butiker, så att vi blir en förlängning av deras egna system. Kombinationen med MoveByBikes operationella erfarenhet och styrka gör oss väldigt attraktiva som logistikpartner”, säger Sven Wolf, VD Bzzt. 

Förvärvet innebär att ny styrelse kommer tillsättas där Bzzt kommer nominera Sven Wolf till styrelseordförande. 

Lisette Hallström, vd MoveByBike och Sven Wolf, vd Bzzt

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Bzzt, vänligen kontakta

Sven Wolf, VD 

Telefon: +46 (0) 705 08 83 10

E-post: sven.wolf@bzzt.se

Hemsida: www.bzzt.se

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 

leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

Om Bzzt

Vi är här för att kicka fossilfordonen ur städerna (så att folk som bor och arbetar i dem ska kunna andas friskare luft och slippa buller och trängsel). Och så här gör vi det: vi utvecklar mjukvara och teknik som optimerar hur fordon, kunder och varor kommunicerar med varandra. All den här smarta tekniken förpackas sedan snyggt, förses med Bzzt-loggan och erbjuds som en leveranstjänst till butiker, restauranger, e-handel och andra företag, De använder Bzzt för att transportera sina varor i våra små, elektriska, utsläppsfria fordon. Det är prisvärt, smart och hållbart. Precis vad städer över hela världen behöver. Än så länge finns vi i Malmö, Göteborg och Stockholm.

MoveByBike tecknar samarbetsavtal med Premo 

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett avtal med Pressen Morgontjänst KB (”Premo”). Premo är verksamma inom morgontidiga tidningsleveranser samt hemleveranser för e-handel, dag och kvällstid. Avtalet innebär att MoveByBike kommer sköta delar av Premos hemleveranser med cykel.

Premo levererar morgontidningarna i Storstockholm året om och erbjuder utöver detta leveranser av e-handelsvaror både på dag och på kvällstid till egna kunder och i samarbetet med Early Bird för deras volymer.

”I grunden har vi mycket gemensamt i vårt sätt att distribuera där vi bägge använder cyklar för leveranserna – men här kan MoveByBike dessutom komplettera Premo när det gäller tidpunkten för när paketet levereras. Det passar vissa varuflöden bättre och har efterfrågats hos Early Birds kunder. Nu kan vi erbjuda det i Stockholm och bygga vidare på det genom detta samarbete”, säger Jan Persson, VD Premo.

Det nytecknade avtalet innebär att MoveByBike kommer sköta Premos kvällsleveranser av e-handelspaket i centrala Stockholm. Premo har en tydlig miljöprofil där alla leveranser kommer vara emissionsfria under hösten 2023 och utförs då med elfordon, cykel eller till fots. MoveByBike spelar där en viktig roll i omställningen när traditionella fordon får stå till sidan för bland annat cykeltransporter. Avtalet som gäller Stockholm börjar rulla i oktober och kommer då utöka MoveByBikes verksamhet ytterligare inom e-handelsleveranser.

”MoveByBike är verkligen den rätta partnern när det kommer till att skapa ett emissionsfritt flöde. Vi är stolta över att vara en del av Premos väg framåt mot helt emissionsfria leveranser”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Premo, vänligen kontakta

Jan Persson, VD

Telefon: +46 (0) 70 872 60 90 

E-post: jan.persson@premo.se

Hemsida: www.premo.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Om Premo

Premo är leveransföretaget som når mer än två miljoner invånare med hemleveranser sju dagar i veckan. Premo ägs av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (Bonnier och Schibsted) och har sedan 1971 ansvarat för distributionen av morgontidningar i Storstockholm. Läs mer om våra tjänster på www.premo.se