Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag, beslutat att ingå låneavtal avseende ett konvertibellån (”Konvertibellånet” ) från sju större ägare i bolaget (”Långivarna”) om totalt 6,25 MSEK för att stärka upp rörelsekapitalet under kommande 12 månader.

Villkor för konvertibellånet 

Styrelsen för Bolaget har idag den 10 maj 2024, beslutat att ingå låneavtal avseende Konvertibellånet om 6,25 MSEK. Konvertibellånet som Bolaget ingått med sju större ägare i bolaget idag, löper med en årsränta om ca 16 procent. Konvertibellånet förfaller till betalning senast den 10 november 2025 (”Förfallodatum”), såvida Långivarna inte konverterat hela Konvertibellånet, inklusive upplupen ränta till aktier i Bolaget dessförinnan. Bolaget har möjlighet att återbetala Konvertibellånet innan Konvertibellånets förfallodatum. 

Konvertering av Konvertibellånet 

Enligt Konvertibellåneavtalet ska Långivarna äga rätt, men ingen skyldighet, att konvertera hela eller delar av Konvertibellånet, inklusive upplupen ränta, till aktier i Bolaget, genom att påkalla konvertering av Konvertibellånet (”Konverteringen”) vid ett eller flera tillfällen (”Konverteringstillfällena”), varefter styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande, eller om tillämpligt, genom efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, åtagit sig att fatta beslut om en eller flera riktade emissioner till Långivarna för att tillse att Konvertering sker. 

Konverteringskurs ska vid sådan Konvertering enligt låneavtalet uppgå till ett belopp motsvarande en trettio (30) procentig rabatt mot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market för en period om 10 handelsdagar närmast före sådan Konvertering. Långivarna har även möjlighet att Konvertera Lånet vid Bolagets eventuella nyemissioner på samma villkor som övriga ägare.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt 

Genomför Bolaget en eller flera riktade emissioner med anledning av att Långivarna påkallar sin rätt att, genom kvittning, konvertera hela eller delar av Konvertibellånet till aktier ska anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt anses vara att uppfylla Bolagets rättsliga förpliktelser gentemot Långivaren enligt låneavtalet. 

Utspädning 

Vid full Konvertering av hela Konvertibellånet om 6,25 MSEK, exklusive upplupen ränta, till en exempelkurs om 0,10, SEK, kommer aktiekapitalet att öka med 6 250 000 SEK, genom utgivande av 62 500 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 60 procent räknat på antalet aktier i Bolaget per dagen för Konvertibellåneavtalet. 

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2024.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.