MoveByBike Europe ABs årsredovisning för 2023 finns publicerad

MoveByBike Europe AB (publ) meddelar idag att bolagets årsredovisning inklusive revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 finns publicerad. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.movebybike.se samt i form av bifogad pdf. 

MoveByBike lämnar en årsredovisning för MoveByBike utan koncernredovisning och då med endast MoveByBikes resultat och balansräkning. Våra revisorer kan tillstyrka fastställandet av balans och resultaträkningen i moderbolaget. 

Bolaget lämnar inte en koncernårsredovisning med hänsyn till att vi är en mindre koncern och enligt ÅRL inte behöver lämna en koncernredovisning men medvetna om att är ett krav utifrån Spotlights regelverk. Att lämna en koncernredovisning under de mycket speciella förhållande som nu råder med redovisningskrav för omvändaförvärv, legalt dotterbolag (moderbolag i det omvända förvärvet) som inte har haft ett lagkrav på att upprätta koncernredovisning samt bolag som försatts i konkurs och där revisonen av denna koncern troligen leder till att revisorn inte kan tillstyrka fastställandet av BR/RR gör att marknaden, enligt Bolaget, får felaktig och därmed vilseledande information.

Revisonsuttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för MoveByBike Europe AB (publ) för år 2023. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av MoveByBike Europe AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för MoveByBike Europe AB (publ).

Anders Brofors Ekblom, Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Kallelse till andra kontrollstämma i MoveByBike Europe AB (publ)

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas härmed till en andra kontrollstämma onsdagen den 10 juli 2024 klockan 10.00 i MoveByBikes lokaler på Agneslundsvägen 26 i Malmö, digital länk delas på förfrågan. Anledningen till denna kontrollstämma är att bolaget på den första kontrollstämman beslutat att driva bolaget vidare. Bolaget är därmed skyldigt att hålla en andra kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om fortsatt drift.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i kontrollstämman ska:

 1. Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 juli 2024, och
 2. Anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 juli 2024 skriftligen till MoveByBike AB (Publ), Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 2 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 2 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.movebybike.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier samt röster i bolaget är 42 470 950.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Styrelsens redogörelse över bolagets ekonomiska situation och åtgärder för att återställa eget kapital
 8. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
 9. Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
 10. Övriga frågor
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid andra kontrollstämman i MoveByBike Europe AB

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Sven Wolf eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Styrelsens redogörelse över bolagets ekonomiska situation

Styrelsen konstaterar att det egna kapitalet är återställt genom en mängd aktiviteter i bolaget, inte minst frivilliga skuldnedskrivningar och konverteringar av lån och skulder från fordringsägare, att existerande och nya investerare tecknat sig för att investera, rationaliseringar med mera. En kontrollbalansräkning har upprättats och granskats av revisor per den 24 juni 2024.

Punkt 8 – Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsen kommer att på stämman framlägga kontrollbalansräkning (KBR2) enligt 25 kap. 14 och 16 § aktiebolagslagen (2005:551) med bolagets revisors yttrande över densamma.

Punkt 9 – Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen föreslår att bolaget fortsätter sin verksamhet.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Kontrollbalansräkningen för bolaget kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor, Agneslundsvägen 26 i Malmö, från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö senast den 1 juli 2024. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Malmö i juni 2024

MoveByBike Europe AB (publ) Styrelsen

MoveByBike Europe AB (publ) återställer eget kapital och kliver ur kontrollbalans

MoveByBike Europe AB (Publ) (“MoveByBike” eller “Bolaget”) är glada att kunna meddela att vi framgångsrikt har återställt det egna kapitalet. Detta har uppnåtts genom stöd från våra existerande ägare, nya investerare samt det förtroende som erhållits från fordringsägare i den tidigare annonserade underhandsuppgörelsen. Vår revisor från PWC har granskat en uppdaterad kontrollbalansräkning och styrker att det egna kapitalet är återställt. Vi är nu redo att kalla till en andra kontrollstämma för att formellt fastställa återställandet av det egna kapitalet. Kallelsen till stämman är publicerad.

MoveByBike har arbetat intensivt med att återställa det egna kapitalet för att säkerställa en stabil ekonomisk grund för fortsatt tillväxt och utveckling. Detta har möjliggjorts tack vare det starka stödet från våra existerande ägare, nya investerare och det förtroende vi erhållit från fordringsägare genom den tidigare annonserade underhandsuppgörelsen.

Teamet på MoveByBike har tillsammans har genomfört arbetet och vi är djupt tacksamma. “Vi vill uttrycka djup tacksamhet till alla aktörer som har visat förtroende för MoveByBike under denna kritiska period. Genom gemensamma ansträngningar från våra existerande ägare, nya investerare och fordringsägare har vi lyckats återställa vårt egna kapital. Detta är ett starkt tecken på tilliten till vår framtida potential och vårt uppdrag att erbjuda hållbara transportlösningar. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot hållbar tillväxt och innovation tillsammans” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike tecknar nytt avtal med Airmee värt 15-20 MSEK per år

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat ett nytt avtal med befintliga kunden Airmiz AB (”Airmee”) till ett årsvärde av 15-20 MSEK. Kontraktet tecknas på 12 månader och om ingen uppsägning meddelats 3 månader innan så förlängs avtalstiden med ytterligare 12 månader löpande. Avtalet innebär en stor ökning i de befintliga volymerna av gods som MoveByBike i dagsläget levererar åt Airmee, samt en återetablering av cityhubb i Göteborg.  

MoveByBike och Airmee inledde sitt samarbete under 2022 vilket fram tills idag endast gällt leveranser i Stockholm. Det nya avtalet breddar samarbetet till att även innefatta Malmö och Göteborg med totalt 39 cyklar, med utrullning innan årsskiftet. 

Bolagen har som gemensamt intresse att minska billeveranser i innerstäderna och göra plats för miljövänliga alternativ samt att i samförstånd minimera miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. 

Avtalets värde på 15-20 MSEK baseras dels på volym men också på den reklamintäkt samarbetet kommer skapa. Airmee jobbar starkt med så kallad ”white lable-lösning” där e-handlare har möjlighet att branda fordon med sin reklam. Här finns en stor potential då Bolagets cyklar är en hot spot med stora skåp och synlighet på både gator och torg. 

”MoveByBike har återigen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom e-handel. Att samarbetet tar avstamp i önskan om att skapa hållbara leveranser med så lite miljöpåverkan som möjligt känns givetvis bra. Airmee är ett bolag som gått i täten vad gäller cykelleveranser och att det nu är MoveByBike som blir deras hovleverantör är mycket glädjande”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

”MoveByBike har varit en pålitlig partner till Airmee sedan dag ett och har levererat högkvalitativa tjänster genom hela leveranskedjan. Detta nya avtal innebär inte bara en utökning av vårt cykelerbjudande, utan även ett gemensamt åtagande för att möjliggöra MoveByBike plan i att teckna kollektivavtal från och med den 1 januari 2025. Detta är ett viktigt steg i MoveByBike och Airmee’s fortsatta satsningar på att säkerställa de mest hållbara leveranserna på marknaden, både ur ett miljö- och socialt perspektiv”, säger Elin Härlén, VD Airmee.         

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike meddelar ett framgångsrikt utfall av underhandsuppgörelse

MoveByBike Europe AB (publ) (“MoveByBike” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en underhandsuppgörelse som stärker Bolagets egna kapital väsentligt och skapar ett avsevärt mindre tyngt kassaflöde. 

Underhandsuppgörelsen har resulterat i att hela 78,75% av alla fordringsägare har accepterat något av de alternativ som presenterades, och dessa representerar tillsammans 90,70% av den totala skulden.

Alternativen och utfallet på erbjudandet var enligt nedan:

AlternativAntalSumma
Framtida konvertering till aktier2711 987 637 kr
Skriv ner skuld nu med 65%14478 993 kr
Senarelägg betalning63 762 455 kr
Under 5000 –> Fullt betalt1647 734 kr

“Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi har erhållit från våra långivare, leverantörer och investerare. Deras engagemang och stöd har varit avgörande för att vi ska kunna realisera potentialen i verksamheten och bygga en starkare framtid tillsammans”, säger Fredrik Videlycka, tillträdande interim VD i MoveByBike.

”Jag känner en otrolig stolthet över teamet där vi tillsammans gång på gång påvisar viljan att realisera potentialen i MoveByBike”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Med denna framgångsrika uppgörelse ser vi nu fram emot att fortsätta vår resa mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Tillsammans med våra partners och kunder kommer vi att fortsätta leverera högkvalitativa och miljövänliga transportlösningar.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se  

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike ändrar datum för bolagsstämma 

Styrelsen i MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för årsstämman. Av praktiska skäl flyttas MoveByBikes årsstämma från onsdagen den 19 juni till fredagen den 28 juni.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Fredrik Videlycka, Interim VD

Telefon: +46 (0) 76 329 79 40  

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

Andra möjlighet om kvittningsemission för ägarna i Bzzt AB

i MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) erbjuder kvarvarande aktieägarna i dotterbolaget Bzzt AB att en andra gång acceptera en kvittningsemission i vilken ägarna av Bzzt AB erbjuds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike. 

Förra teckningsperioden där aktieägarna i Bzzt AB erbjöds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike avslutades den 20 december 2023 och 89,92% eller 26 062 421 aktier tecknades vid detta tillfälle. Kvarvarande aktieägare erbjuds nu att återigen byta sina aktier under samma villkor som gällde vid tidigare kvittningsemission, alltså att 15 aktier i Bzzt AB byts mot 77 aktier i MoveByBike. 

Erbjudandet förmedlas liksom tidigare i samarbete med Nordic Issuing AB 

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.seinfo@nordic-issuing.se

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike utökar avtal med Voi

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget utökar avtalet med mikromobilitetsföretaget Voi Technology AB (”Voi”).

MoveByBike har länge varit en tung aktör för tjänster kopplade till mikromobilitet och har idag hand om batteribyten för flertalet av de största mikromobilitetsföretagen på den svenska marknaden. 

Avtalet är en utökning på 30% och innebär att MoveByBike sköter byten och uppladdning av batterier på Vois elscootrar på hela Kungsholmen i Stockholm. 

”Vi är mycket nöjda med vårt långtgående samarbete med MoveByBike. Under våren 2024 har vår flotta växt avsevärt i Stockholm vilket lett till att vi kunnat utöka vårt verksamhetsområde. Det känns bra att MoveByBike, som alltid levererar kvalitet och utför sina uppdrag på ett grönt sätt, stöttar oss när vi växer” säger Viktor Olejnik, Sverigechef på Voi.

En bild som visar hjul, däck, fordon, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

”Vi håller fortsatt hög kvalitet och noggrannhet vid byte och uppladdning av batterier för Voi. Vårt samarbete sträcker sig på år och vi ser mycket glädjande på ännu ett utökat förtroende”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.