MoveByBike Europe AB (publ) meddelar idag att bolagets årsredovisning inklusive revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 finns publicerad. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.movebybike.se samt i form av bifogad pdf. 

MoveByBike lämnar en årsredovisning för MoveByBike utan koncernredovisning och då med endast MoveByBikes resultat och balansräkning. Våra revisorer kan tillstyrka fastställandet av balans och resultaträkningen i moderbolaget. 

Bolaget lämnar inte en koncernårsredovisning med hänsyn till att vi är en mindre koncern och enligt ÅRL inte behöver lämna en koncernredovisning men medvetna om att är ett krav utifrån Spotlights regelverk. Att lämna en koncernredovisning under de mycket speciella förhållande som nu råder med redovisningskrav för omvändaförvärv, legalt dotterbolag (moderbolag i det omvända förvärvet) som inte har haft ett lagkrav på att upprätta koncernredovisning samt bolag som försatts i konkurs och där revisonen av denna koncern troligen leder till att revisorn inte kan tillstyrka fastställandet av BR/RR gör att marknaden, enligt Bolaget, får felaktig och därmed vilseledande information.

Revisonsuttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för MoveByBike Europe AB (publ) för år 2023. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av MoveByBike Europe AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för MoveByBike Europe AB (publ).

Anders Brofors Ekblom, Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.