Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas härmed till en andra kontrollstämma onsdagen den 10 juli 2024 klockan 10.00 i MoveByBikes lokaler på Agneslundsvägen 26 i Malmö, digital länk delas på förfrågan. Anledningen till denna kontrollstämma är att bolaget på den första kontrollstämman beslutat att driva bolaget vidare. Bolaget är därmed skyldigt att hålla en andra kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om fortsatt drift.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i kontrollstämman ska:

 1. Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 juli 2024, och
 2. Anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 juli 2024 skriftligen till MoveByBike AB (Publ), Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 2 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 2 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.movebybike.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier samt röster i bolaget är 42 470 950.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Styrelsens redogörelse över bolagets ekonomiska situation och åtgärder för att återställa eget kapital
 8. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
 9. Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
 10. Övriga frågor
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid andra kontrollstämman i MoveByBike Europe AB

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Sven Wolf eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Styrelsens redogörelse över bolagets ekonomiska situation

Styrelsen konstaterar att det egna kapitalet är återställt genom en mängd aktiviteter i bolaget, inte minst frivilliga skuldnedskrivningar och konverteringar av lån och skulder från fordringsägare, att existerande och nya investerare tecknat sig för att investera, rationaliseringar med mera. En kontrollbalansräkning har upprättats och granskats av revisor per den 24 juni 2024.

Punkt 8 – Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsen kommer att på stämman framlägga kontrollbalansräkning (KBR2) enligt 25 kap. 14 och 16 § aktiebolagslagen (2005:551) med bolagets revisors yttrande över densamma.

Punkt 9 – Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen föreslår att bolaget fortsätter sin verksamhet.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Kontrollbalansräkningen för bolaget kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor, Agneslundsvägen 26 i Malmö, från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö senast den 1 juli 2024. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Malmö i juni 2024

MoveByBike Europe AB (publ) Styrelsen