MoveByBike Europe AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 701 (26 233) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 135 (-8 758) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,48 (-1,23) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 949 (5 935) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 187 (-2 885) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,35) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 25 oktober tecknar MoveByBike avtal med Airmee AB.
 • Den 27 oktober ingår MoveByBike avtal med Brizo AB.
 • Den 16 november tecknar MoveByBike AB förlängt avtal gällande måltidstransporter för Stockholms stad. 
 • Den 29 november ingår MoveByBike avtal med HelloFresh Sweden AB.
 • Den 1 december beslutade bolagsstämman om företrädesemission med 6 548 560 aktier som tillför bolaget 5,2 MSEK.
 • Den 30 december meddelar MoveByBike att företrädesemissionen kraftigt övertecknats på 156%.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I januari slutfördes företrädesemissionen och bolaget tillfördes 5,2 MSEK.
 • Den 17 januari etablerar MoveByBike kyllager och expanderar inom matkassesektorn.
 • Den 8 februari utökar MoveByBike med ytterligare 10 cyklar i fortsatt tillväxt.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Kommuniké från extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ) den 1 december 2022.

Extra bolagsstämma i MoveByBike AB (publ) (“Bolaget”), ägde rum den 1 december 2022. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsstämman beslutade om följande:

Företrädesemission

Bolagets aktiekapital ökas med högst 654 856 kronor genom nyemission av högst 6 548 560 aktier.

De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Bolaget.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 9:e december till och med den 23:e december.

Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 31 december 2022.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 8:e december.

Övertilldelningsoption

Bolagstämman bemyndigar styrelsen att, inom trettio (30) dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen den 22:e december, dock senast den 21:a januari, fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning (eller vederlagsfritt) och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551) och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska vara begränsat till maximalt 1 875 000 aktier och ska därvid uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

De nya aktierna ska emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet och att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt för att tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid en eventuell överteckning i företrädesemissionen den 8:e december.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen har föreslagit att bolagstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning (eller vederlagsfritt) och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551) och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt motsvara högst 40,58 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget och ska uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i förekommande fall i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, och att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

MoveByBike AB ingår avtal med HelloFresh Sweden AB

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingår avtal med en av Sveriges största leverantör av matkassar – HelloFresh Sweden AB. Från och med januari 2023 kommer matkassar levereras snabbt och effektivt av Bolaget med emissionsfri cykellogistik, initialt till kunder i Malmö.

HelloFresh har etablerat sig som det främsta alternativet för en enklare vardag med leverans av färdigkomponerade middagar direkt till kundens dörr. Avtalet innebär att det blir MoveByBike som nu kommer leverera dessa kassar till hungriga kunder och med start i Malmö. Matkasseföretaget arbetar hårt med hållbarhet och kvalitet i innehållet av sina kassar och sluter nu cirkeln genom leveranser med effektiv, emissionsfri cykellogistik. Samarbetet påbörjas i januari 2023 då Bolagets transportcyklar kommer lastas med matkassar sju dagar i veckan. Värdet på avtalet gällande Malmö uppgår till 5-7MSEK per år och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi. 

”MoveByBike har åter igen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom livsmedel och e-handel. Avtalet bekräftar att våra cyklar har vad som krävs och att våra förare, med sin yrkesstolthet, levererar snabbt, effektivt och med kunden i fokus. Vi ser med glädje fram emot att påbörja samarbetet,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022.

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike kallar till extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission om cirka 5,2 SEK

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Företrädesemissionen omfattas till cirka 92 procent av teckningsförbindelser från större ägare.

Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen föreslagit en överteckningsoption, som om den nyttjas kan tillföra ytterligare drygt 1,5 MSEK.


MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på
marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets
egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken
annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport
eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg.

För att kunna anskaffa nya fordon i takt med ökad orderingång, öka marknadsnärvaron och stärka rörelsekapitalet på grund av en tid med negativa resultat har styrelsen beslutat om föreliggande nyemission.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs MoveByBike cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 0,25 MSEK

Villkor för nyemissionen
De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av (fyra) 4 nya aktier i Bolaget.

 • Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 6 548 560 aktier.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 1 875 000.


För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:
i. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt och som
anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För det fall att tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier
som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;
ii. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de nya aktierna
utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig
för teckning av; och
iii. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare som ingått teckningsförbindelser och
tilldelningen ska ske i enlighet förbindelserna.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 818 570 SEK, fördelat på 8 185 700 aktier.


Aktiekapitalet kan, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 654 856 SEK genom
nyemission av högst 6 548 560 aktier. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 187 500,00 SEK, genom nyemission av högst 1 875 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 1 660 926 SEK, fördelat på 16 609 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.


Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 9 december – 23 december 2022.
 • Avstämningsdag är 8 december 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 23 december 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.


Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida
www.movebybike.se.


Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10/11 2022.


För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Lisette Hallström, VD
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Telefon: 076-020 20 96


MoveByBike Europe AB (publ)
Byggmästaregatan 3, Malmö
Telefon: 040-616 06 55
Hemsida: www.movebybike.se

MoveByBike Europe AB tecknar samarbetsavtal med Airmee AB

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett avtal med Airmiz AB (”Airmee”). Samarbetsavtalet innebär att logistikbolaget Airmee, verksamma inom logistiklösningar för e-handlare och MoveByBike går in med gemensamma krafter för att leverera med cykel.

Airmee är logistikboklaget som erbjuder kunden leverans till dörren på de tider som passar kunden bäst. Med start den 4 november är det MoveByBike som kommer leverera delar av Airmees leveranser med cykellogistik i Stockholm. Detta är ännu ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi och ett viktigt avtal som innebär att Airmee och MoveByBike går in med gemensamma krafter för att ställa om till emissionsfria leveranser i Sverige. Samarbetets första etapp har ett initialt värde på 1,5–2,5 miljoner SEK per år och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi. Avtalet som inledningsvis rullar i Stockholm förväntas utökas ytterligare under kommande månader där MoveByBike kommer vara en viktig del i Airmees logistikkedja.

-MoveByBike har etablerat sig som den främsta aktören för miljövänlig cykellogistik och vi är otroligt stolta över att nu ingå samarbete med Airmee. Airmee strävar efter att erbjuda emissionsfria leveransalternativ, vilket går hand i hand med MoveByBikes ambitioner om en 100% miljövänlig leverans åt våra kunder. Samarbetet är ytterligare ett steg i vår expansionsfas, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022.

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MovebyBike AB tecknar kollektivavtal

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat kollektivavtal för sina förare med Transportarbetareförbundet.

Bolaget har under närmare tre års tid haft dialog med Transportarbetareförbundet för att finna grunden för ett gemensamt avtal för cykellogistik. Avtalet är en stor seger för MoveByBike AB som jobbat hårt för att skapa stabilitet och trygghet i form av tydliga avtal för sina medarbetare. Bolaget, som är Sveriges ledande leverantör av cykellogistik går nu i bräschen för att skapa ansvarsfulla ramar för sina anställda. Kollektivavtalet aktiverar, breddar och öppnar upp Bolagets möjligheter till avtalsdialoger som tidigare inte varit tillgängliga. Detta gynnar inte bara Bolagets medarbetare utan också MoveByBike som organisation då detta är en kvalitetsstämpel på bolagets riktning framåt. Initialt gäller avtalet Malmö och kommer efter fortsatt förhandling rullas ut även nationellt.

”Våra medarbetare är det absolut viktigaste vi har. Med blandad bakgrund, språk och kultur blir deras trygghet och utveckling helt avgörande för det MoveByBike vi bygger tillsammans. Kollektivavtalet skapar en stabilitet för dem på arbetsmarknaden, tydligare riktlinjer, vilket i sin tur ger upphov till färre oklarheter och bättre kommunikation både internt & externt. Detta är en kvalitetsstämpel vi är otroligt stolta över.” Säger Lisette Hallström, VD MoveByBike AB

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2022.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB utser Sedermera Corporate Finance till likviditetsgarant för bolagets aktie

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har utsett Sedermera Corporate Finance till bolagets likviditetsgarant.

Uppdraget kommer att starta 15 september 2022 och Sedermera kommer i sitt uppdrag att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för MoveByBike Europe AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2022

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

FÖRSTA HALVÅRET (2022-01-01 – 2022-06-30) 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 061 (13 198) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 572 (-4 434 TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,68 (-0,72) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2 042 (11 071) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 28% (48%).

ANDRA KVARTALET (2022-04-01 – 2022-06-30)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 794 (8 028) KSE.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 125 (-1 215) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,18) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2 042 (11 071) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 28% (48%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 1 januari öppnar MoveByBike ny cityhubb i Norra Stockholm.
 • Den 1 januari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Fruktbudet AB.
 • Den 24 februari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Dott E-Scooter AB.
 • Den 2 maj utökar MoveByBike avtalet med Fruktbudet. Dubblerar volymen i Malmö samt expanderar till Göteborg och Stockholm.
 • Den 19 maj startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Textilia Tvätt & Textilservice AB
 • Den 1 juni startar en pilot gällande distribution med Martin & Servera AB

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Telefon: +46 76 020 20 96

www.movebybike.se

Om MoveByBike Europe AB

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 

MoveByBike Europe AB tecknar avtal med Lime

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett löpande avtal med mikromobilitetsföretaget Lime, en etablerad aktör med elsparkcyklar i Sverige där MoveByBike kommer vara en betydande del av deras logistikkedja för att säkerställa hög tillgänglighet via sina city-hubbar. Samarbetet träder i kraft i juli 2022.

MoveByBike fortsätter att knyta nya avtal med samarbetspartners som en viktig del av Bolagets tillväxtstrategi. I dagsläget har MoveByBike samarbete med både Voi och mikromobilitetsföret Dott. Bolaget assisterar företagen med att ladda utbytbara batterier till deras elsparkcyklar via Bolagets egna city-hubbar. Nu kan Bolaget meddela att de har signerat ett nytt löpande avtal med Lime som avser även dem är väletablerade på den svenska marknaden.

Limes uppdrag är att bygga en framtid där transporter är delade, prisvärda och utsläppsfria. Som världens största leverantör av delade elfordon samarbetar Lime med städer för att distribuera elektriska cyklar och elsparkcyklar. Lime blev utsett av Time Magazine till ett av världens 100 mest inflytelserika företag år 2021 och företaget har möjliggjort mer än 250 miljoner resor i fler än 200 städer på hela fem kontinenter, och bidrar till den nya generationen av hållbara alternativ till bilägande. Avtalet mellan MoveByBike och Lime gäller initialt Stockholm och träder i kraft under juli 2022.
”Vi är glada för vårt nya avtal med Lime, det påvisar en tydlig kvalitetsstämpel och position för MoveByBike. Lime är en internationell aktör som är etablerad i flera storstäder i Europa och även väletablerad i Sverige, de har nu valt oss för att tillgodose deras logistik med hjälp av våra city-hubbar. Idag assisterar vi både Voi & Dott med batteribyten på deras elsparkcyklar och vi är nöjda med att nu expandera den delen av vår verksamhet vilket går i linje vår tillväxtresa,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

MoveByBike Europe AB tecknar samarbetsavtal med Textilia

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Textilia Tvätt & Textilservice AB (”Textilia”). Samarbetsavtalet innebär att MoveByBike kommer få ansvar för delar av Textilia HoReCas leveranser i Malmö. Samarbetet planeras att starta den 19 maj 2022. 

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att hitta nya samarbetspartners som kompletterar befintligt leveransflöde. Både för att öka nyttjandegraden av våra cyklar samt expandera Bolaget och öka samt bredda kundbasen. Textilia HoReCa är ett affärsområde inom Textiliakoncernen med fokus på hotell, restaurang och catering. Samarbetet inleds i Malmöregionen med start i maj 2022, för att sedan ev. expandera till Göteborg.  

”Vi är otroligt glada över vårt samarbetsavtal med Textilia HoReCa som öppnar upp ett nytt segment för oss. Textilia är en ledande aktör inom tvätt och textilservice som leder utvecklingen av hållbara textilier och arbetar enligt en cirkulär affärsmodell. Deras filosofi harmoniserar med våra ambitioner och samarbetet är ytterligare ett kvitto på vår position där nya intressanta och spännande branscher tillsammans med oss vill bygga leveranserna av ”lastmile” mer hållbara i en allt grönare kedja i Sverige”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike. 

”Hållbarhet är en självklar del av vår affärsmodell där samarbetet med MoveByBike ger oss möjligheter att kunna leverera textilier till hotell och restauranger i Malmöregionen 100% klimatneutralt säger Casper Steino, affärschef Textilia HoReCa sydväst.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/11 2021.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Textilia Tvätt & Textilservice, vänligen kontakta

Casper Secher Steinø, Affärschef

Telefon: +46 (0) 72 404 43 65

E-post: casper.steino@textilia.se

Hemsida: www.textilia.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.