Kallelse till extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagstämma onsdagen den 20:e december 2023, klockan 15, Agnesfridsvägen 26 i Malmö. 

Rätt till deltagande 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 12 december 2023, och 
 • anmäla sig till MoveByBike Europe AB (publ), Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se senast fredagen den 15 december 2023. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).
 • Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 11:e december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning 

1) Bolagsstämmans öppnande

2) Val av ordförande vid bolagsstämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två protokolljusterare

5) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6) Godkännande av dagordning

7) Beslut om företrädesemission

8) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 

9) Beslut om arvode för styrelsen

10) Förslag till beslut om att emittera tecknings- och personaloptioner 

11) Beslut om val av styrelse 

12) Beslut om val av valberedning

13) Förslag om särskilt bemyndigande till styrelsen

14) Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid extra bolagsstämma

Punkt 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen har föreslagit att Behdad Ansari, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås upprättas av ordföranden baserad på bolagsstämmoaktieboken och som är kontrollerad och tillstyrkt av justerare.

 • Punkt 4 Val av en eller två protokolljusterare

Valberedningen har föreslagit att Nils Vedin, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till justerare för att justera protokollet från bolagsstämman, inklusive kontroll av röstlängd och att inkomna poströster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Punkt 7 Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämma beslutar om en nyemission på följande villkor.

 1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 687 500 kronor genom nyemission av högst 16 875 000 aktier.

 • Rätt till aktie

De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen ett bemyndigande om att bestämma förhållandet mellan teckningsrätter och antalet aktier till tiden då den pågående kvittningsemissionen är avslutad och registrerad. 

 • Teckningskurs och teckningstid

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie. De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10 kronor. Teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen baseras på den marknadsmässiga kurs som satts vid förvärvet av Bzzt AB.

Teckningstid och betalningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 30:e december till och med den 25:e januari. Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt ska ske genom betalning. Teckning av de nya aktierna utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under teckningstiden varvid betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 29 februari 2024. 

 • Betalning  
 • Betalning för tecknade nya aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).
 • Avstämningsdag
 • Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 27:e december.
 • Fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för aktier som inte tecknas med företrädesrätt

För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:

 1. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;
 2. i andra hand ska fördelningen ske till aktieägare som ingått teckningsförbindelser och tilldelningen ska ske i enlighet förbindelserna
 3. i tredje hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de nya aktierna utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. 

 • Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

 • Särskilt bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Punkt 8 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen har föreslagit att bolagstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning (eller vederlagsfritt) och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551) och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 14 000 000 aktier och ska uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i förekommande fall i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, och att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Punkt 9 Förslag till beslut om arvode till styrelsen 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp per år för ordinarie ledamöter som inte är anställda anställd i bolaget. Valberedningen föreslår att utbetalning sker så snart bolaget nått positiva kassaflöden eller den föreslagna företrädesemissionen på 13,5 mkr är övertecknad.

Punkt 10 Förslag till beslut om att emittera tecknings- och personaloptioner 

Aktieägaren Jacob Bergqvist föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till den föreslagna styrelsen i MoveByBike Europe AB (publ), org.nr 556967–8674, (’’Bolaget’’). 

Aktieägaren Jacob Bergqvist föreslår att bolagstämman ger styrelsen i uppgift att ge ut kvalificerade personaloptioner om högst 4 800 000 stycken aktier till nyckelpersoner i bolaget inklusive den verkställande direktören och att detta förslag ska godkännas på nästa bolagsstämma.

Punkt 11 Förslag till beslut om förändringar i styrelsen 

Till ny styrelse föreslås av valberedningen: Sven Wolf, Anders Holm, Anders Lundmark, Niklas Ohlén samt Michael Katina

Punkt 12 Förslag till beslut om förändringar i valberedningen

Till ny valberedelse föreslås: Sunit Mehrotra, Jessica Nauckoff samt Johan Vedin

Punkt 13 Förslag till beslut om särskilt bemyndigande till styrelsen 

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 408 529. MoveByBike innehar inte några egna aktier. 

Fullmaktsformulär, formulär för poströstning och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Agneslundsvägen 26, Malmö och på Bolagets hemsida, www.movebybike.se, från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till MoveByBike Europe AB (publ), Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se senast den 15:e december. Upplysningarna lämnas, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, genom att de hålls tillgängliga hos MoveByBike Europe AB (publ), Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö och på www.movebybike.se. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. 

___________________________

Malmö i december 2023

MoveByBike Europe AB (publ)

STYRELSEN

Kommuniké extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ) den 10 november 2023.

Extra bolagsstämma i MoveByBike AB (publ) (“Bolaget”), ägde rum den 10 november 2023 kl 15 i. Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsstämman beslutade om följande:

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets aktiekapital ökas med högst 2 906 836 kronor genom nyemission av högst 29 068 360 aktier.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie och tecknas enligt styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman. 

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 10:e november till och med den 17:e november.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt följande

Tidigare lydelseBeslutad lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 1 00 000 och högst 4 000 000 kronor.§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Stämman beslutade att bolaget fortsätter driften med anledning av att bolaget avser att genomföra en riktad emission till säljarna av Bzzt AB vilket kommer att återställa bolagets egna kapital. 

Stämman beslutade även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2023

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (2023-01-01 – 2023-09-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 14 900 (12 752) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 616 (-8 662) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,72 (-1,10) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 82 (953) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -65% (11%).

TREDJE KVARTALET (2023-07-01 – 2023-09-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 374 (3 691) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 367 (-3 396) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,42) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 82 (953) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -65% (11%).

Väsentliga händelser under perioden 

• Den 21 augusti tecknas avtal med brandingpartnern XL Outdoors

• Den 31 augusti tecknas förlängt avtal gällande Malmö med Linas matkasse. 

• Den 31 augusti tecknas avtal gällande Stockhom med Linas Matkasse.

• MoveByBike etablerar sig i Eskilstuna 

• MoveByBike upprättar kontrollbalansräkning

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Kallelse till extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagstämma fredag den 10 november 2023, klockan 15:00, Byggmästaregatan 3, 211 30, Malmö för att behandla styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning och nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt framläggande av första kontrollbalansräkningen och beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare. Emissionen innebär ett kapitaltillskott på högst 23 254 688 kronor vilket ska bidra till finansieringen av ett planerat strategiskt förvärv.

Rätt till deltagande 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 2 november 2023, och 
 • anmäla sig till MoveByBike Europe AB (publ), Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se senast fredag den 3 november 2023. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndag den 6 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning 

1.          Val av ordförande vid bolagsstämman

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd

3.        Val av en eller två justerare

4.        Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5.        Godkännande av dagordning

6.        Beslut om ny bolagsordning

7.        Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

8.        Framläggande av första kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen

9.        Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare 

10.      Stämmans avslutande 

 

Punkt 6: Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § och bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt 5 § ska ändras till att fortsättningsvis ha följande respektive lydelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7: Förslag till beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. 

Punkt 9: Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare  

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital uppgår till -3 296 953 kronor, vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 1 640 853 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen föreslår fortsatt drift. Styrelsen föreslår att bolaget fortsätter drift med anledning av att bolaget avser att genomföra en riktad emission till säljarna av Bzzt AB vilket kommer att återställa bolagets egna kapital. 

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 408 529. MoveByBike innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen ovan.

___________________________

Malmö 13 oktober 2023

MoveByBike Europe AB (publ)

STYRELSEN

MoveByBike genomför villkorat förvärv av Bzzt genom riktad nyemission samt planerar företrädesemission

MoveByBike Europe AB (publ), org.nr. 556967-8674, (”MoveByBike”, ”Bolaget” eller ”Köparen”) meddelar att Bolaget idag ingått avtal gällande villkorat förvärv av aktier i budbolaget Bzzt AB (publ), org.nr. 556989-1020, (”Bzzt”) för en maximal köpeskilling om cirka 23,3 MSEK, som avses betalas med nyemitterade aktier i MoveByBike.

MoveByBikes förvärv av aktier i Bzzt är villkorat av följande:

 • att den av MoveByBike pågående DD av Bzzt utfaller med ett för MoveByBike tillfredsställande resultat; 
 • att aktieägare representerande lägst 67 procent av samtliga utestående aktier i Bzzt (såväl röster som kapital) accepterar att överlåta sina aktier till MoveByBike;
 • att det vid en extra bolagsstämma i MoveByBike fattas beslut att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera aktier i MoveByBike till de aktieägare som accepterat att överlåta sina aktier i Bzzt till MoveByBike, samt att emissionen registreras hos Bolagsverket; samt
 • att de aktieägare i Bzzt som överlåter sina aktier i Bzzt till MoveByBike, i samband med en framtida företrädesemission i MoveByBike, säkerställer att det utfärdas teckningsåtaganden gentemot MoveByBike intill ett lägsta belopp om SEK 10 000 000. 

Köpeskillingen per aktie i Bzzt uppgår till 0,80 SEK vilket innebär att den maximala köpeskillingen uppgår till cirka 23,3 MSEK. Den slutliga köpeskillingen bestäms av det antal aktieägare i Bzzt som accepterar att överlåta sina aktier i Bzzt till MoveByBike. Information om huruvida villkoren för förvärvet uppfylls eller inte, och, i förekommande fall, slutlig köpeskilling kommer att offentliggöras i vederbörlig ordning. 

Köpeskillingen ska erläggas genom undertecknande av revers. Säljarnas fordran hos MoveByBike enligt reversen ska användas för kvittning mot MoveByBikes motfordran hos säljarna avseende teckningslikvid för de aktier som säljarna ska teckna för det fall det vid en extra bolagsstämma i MoveByBike fattas beslut att emittera aktier till säljarna. 

”Denna sammanslagning sätter oss i en helt ny position där vi tillsammans kommer utveckla och skapa helt nya förutsättningar, dels för transportlogistiken, dels för bolagen. Genom optimering av verksamheterna kommer vi ta vara på, och utveckla de delar där vi är som bäst. En sammanslagning av bolagen innebär stärkt konkurrenskraft där vi tillsammans blir en större aktör och partner för e-handlare och andra kunder. Affären innebär också att vi kommer närmare positiva kassaflöden vilket skapar nya förutsättningar att bygga verksamheten på”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Syftet med att de utsläppsfria mobilitetsbolagen MoveByBike och Bzzt går samman är att stärka konkurrenskraften och med det, erbjudandet till kunderna. Med möjlighet att leverera kundbeställningar inom loppet av en timma gör samgåendet bolagen till en attraktiv affärspartner. Bolagen delar visionen om att skapa bättre stadsmiljöer genom att utveckla nya, snabbare och effektivare utsläppsfria transport- och logistiklösningar. MoveByBikes fordonsflotta av eldrivna transportcyklar kommer nu att kombineras med Bzzts eldrivna mopeder och trehjuliga podar – kvicka, smidiga fordon med lite mindre lastkapacitet som i huvudsak används till att köra bud.

Både Lisette Hallström och Sven Wolf, VD för Bzzt ser samgåendet som en logisk konsekvens av var bolagen befinner sig idag och hur man ser att marknaden kommer att utvecklas. Efterfrågan på leverans- och budtjänster är stor och kommer fortsätta att öka. Samgåendet innebär en kortare väg till lönsamhet och i kombination med snabbare tillväxt och reducerat kapitalbehov skapar det helt nya förutsättningar där bolagen tillsammans tar en helt ny position på marknaden. Det finns många aktörer som slåss om kakan men få oberoende bolag som kan erbjuda både leverans inom en timma och planerad distribution – och än färre som gör det utsläppsfritt.

Bzzt AB (publ) redovisar per 2023-08-31 ett eget kapital på 18 283 tkr, en nettoomsättning på 5 181 tkr och ett resultat på -9 695 tkr. Bolaget har 10 anställda. Bzzt Stockholm AB redovisar 2023-08-31 ett eget kapital på 997 tkr, en nettoomsättning på 2 386 tkr och ett resultat på -4 447 tkr. Bolaget har 4 anställda. Andel ägande genom Bzzt AB (publ) 73,84%.

”Genom att kombinera våra styrkor kan vi bli en ledande aktör inom segmentet. Vår digitala plattform gör att vi snabbt och enkelt kan koppla ihop oss med e-handlare och butiker, så att vi blir en förlängning av deras egna system. Kombinationen med MoveByBikes operationella erfarenhet och styrka gör oss väldigt attraktiva som logistikpartner”, säger Sven Wolf, VD Bzzt. 

VD i bolaget kommer fortsatt vara Lisette Hallström. Efter förvärvet kommer nuvarande styrelse för MoveByBike att verka för en utökning  av styrelsen med minst tre personer som fram till dagens datum har varit verksamma inom Bzzt. Detta kommer att skapa en bredare kompetensbas för koncernen.

Koncernförhållande

Efter förvärvet kommer Bzzt och dess dotterbolag Bzzt Stockholm AB, ägs idag till 73,84% av Bzzt AB,  ingå i en koncern där MoveByBike kommer vara koncernmoder och i fortsättningen upprätta koncernredovisning för denna grupp av bolag. Hur stort ägandet mellan moderbolag (MoveByBike) och dotterbolaget Bzzt AB kommer avgöras av till vilken grad Bzzt:s befintliga ägare (ca 250 stycken) accepterar att överlåta sina aktier. Bzzt äger idag 73,84% av sitt dotterbolag Bzzt Stockholm AB. 

Kontrollbalansräkning

Med förvärvet kommer MoveByBikes egna kapital att öka med ca 23,3 mkr till följd av kvittningsemissionen. Detta kommer att återställa det egna kapitalet i MoveByBike. Utöver den riktade emissionen till säljarna av Bzzt kommer också den tilltänkta företrädesemissionen att stärka MoveByBikes egna kapital ytterligare.

Tidslinje kommande emissioner

MoveByBike kommer inom kort att kalla till Bolagsstämma för att initiera beslut gällande riktad emission till Bzzt. Därefter kommer bolaget även kalla till stämma avseende en företrädesemission. Samtliga av nedanstående datum är preliminära och kan komma att justeras.

 • 13/10-23                                Kallelse till stämma om riktad nyemission samt förändring av bolagsordning
 • 2/11-23                                  Säkrat 10MSEK genom teckningsåtaganden för kommande företrädesemission.
 • 9/11-23                                  Bolagstämma – Beslut gällande förvärv genom riktad nyemission
 • Dec-2023                            Kallelse till stämma gällande företrädesemission om 13,5milj
 • Dec-2023                            Bolagsstämma – Beslut gällande företrädesemission
 • Dec-2023                            Publiceras memorandum avseende företrädesemission
 • Dec-Jan-2023                   Teckningstid företrädesemission
 • Jan-2024                             Stängd företrädesemission och beslut om ev. övertilldelning 

Bakgrund och motiv till transaktionen

Bzzt och MoveByBike har båda funnits i snart tio år. De delar också visionen om att skapa bättre stadsmiljöer genom att utveckla nya, snabbare och effektivare utsläppsfria transport- och logistiklösningar. Samgåendet kommer att innebära kortare väg till lönsamhet, reducerat kapitalbehov och snabbare tillväxt. Detta genom ökad omsättning, optimering av personalstyrkan, samlokalisering och höjd kompetens genom nyckelspelare från båda bolagen.

Planerad Företrädesemission

Styrelsen i MoveByBike planerar att under december 2023 genomföra en företrädesemission som vid full teckning ska tillföra Bolaget ca 13,5 mkr före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. 

Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie. Nyemissionen är tänkt att omfatta 16 875 000 aktier.

Innan Företrädesemissionen men efter fullt utförd kvittningsemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 4 547 689 SEK, fördelat på 45 476 889 aktier.

Aktiekapitalet kan, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 1 687 500 SEK genom nyemission av högst 16 875 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 2 142 269 SEK, fördelat på 62 351 889 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Sammanfattning av transaktionen 

MoveByBike har idag ingått avtal med Bzzt (”Säljarna”) om förvärv av aktier i Bzzt för en köpeskilling om 23 254 688kronor (”Transaktionen”). Köpeskillingen ska betalas av Köparen till Säljarna på Tillträdesdagen genom undertecknande och överlämnande av revers som i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike. 

 • Avtalet är bland annat villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner Transaktionen samt fattar beslut om nyemission av aktier till Säljarna, varvid betalning ska ske genom kvittning. 
 • Parterna bedömer att villkoren för avtalets fullföljande skall vara uppfyllda inom 6 veckor varvid tillträde kan ske.
 • Transaktionen gör det möjligt för Bzzts aktieägare att fortsätta delta i utvecklingen av transporttjänster med eldrivna transportfordon, genom MoveByBike. 

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2023. 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Bzzt, vänligen kontakta

Sven Wolf, VD 

Telefon: +46 (0) 705 08 83 10

E-post: sven.wolf@bzzt.se

Hemsida: www.bzzt.se

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

Om Bzzt

Vi är här för att kicka fossilfordonen ur städerna (så att folk som bor och arbetar i dem ska kunna andas friskare luft och slippa buller och trängsel). Och så här gör vi det: vi utvecklar mjukvara och teknik som optimerar hur fordon, kunder och varor kommunicerar med varandra. All den här smarta tekniken förpackas sedan snyggt, förses med Bzzt-loggan och erbjuds som en leveranstjänst till butiker, restauranger, e-handel och andra företag, De använder Bzzt för att transportera sina varor i våra små, elektriska, utsläppsfria fordon. Det är prisvärt, smart och hållbart. Precis vad städer över hela världen behöver. Än så länge finns vi i Malmö, Göteborg och Stockholm.

MoveByBike tecknar nya avtal med Linas Matkasse 

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknar nytt avtal i Stockholm samt förlängning av befintligt avtal i Malmö med Carolinas Matkasse AB (”Linas Matkasse” eller ”Linas”). 

MoveByBike har sedan 2019 levererat Linas matkassar med eltransportcyklar till kunder runt om i Malmö Bolaget levererar i snitt 1 300 matlådor per månad och nu har avtalet förlängts med 2+1 år. Mycket glädjande är att Linas även väljer att utöka samarbetet genom att teckna ytterligare ett avtal gällande leveranser för Stockholm. Från och med november i år börjar MoveByBike leverera matkassar från Linas även i Stockholm med utgångspunkt från Bolagets nya cityhubb som har utökade kylmöjligheter. Volymen för Stockholm beräknas vara dubbelt så stor som i Malmö och även detta avtal tecknas på 2+1år. 

”Det är med stor glädje vi delar denna nyhet. Vi har länge sett hur dessa transporter är optimala för vår typ av leveransmetod då många av kunderna finns i våra leveranszoner och det är enkelt för oss att hålla hög produktivitet. Efter flera år av beprövat samarbete väljer nu Linas Matkasse att inte bara förlänga i Malmö utan även att kopiera upplägget till Stockholm. Det är tydligt att det finns en viktig position för oss att fylla i detta segment och att branschen nu landat i samma beslut”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

”Vi vill skapa episka kundupplevelser och då är leveransen en viktig del. Samarbetet med MoveByBike i Malmö har fungerat bra och deras terminaler med kylmöjlighet ger förutsättningar för förlängning av samarbetet i Malmö samt för ett utökat samarbete i Stockholm. Både vi och våra kunder är måna om att leveranserna ska ske på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt och därför är vi väldigt nöjda över att utvidga samarbetet och att kunna leverera våra matkassar med eltransportcyklar, säger Gabriel Sjöholm”, Nordic Logistics Manager på LMK Group, där Linas Matkasse ingår.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om LMK Group eller Linas Matkasse, kontakta: 
Peter Bodor, Head of Corporate Communications

Telefon: +46 (0)70 6 48 70 65

E-post: peter.bodor@linasmatkasse.se

www.lmkgroup.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Om Linas Matkasse

Linas Matkasse hjälper familjer att samlas kring middagen i en hektisk vardag genom att leverera goda, sunda recept och färska råvaror direkt till dörren. Sedan starten 2008 har företaget levererat 150 miljoner portioner och har i dag marknadens bredaste utbud av recept; bland annat snabblagade, vegetariska, inspirerande och familjevänliga rätter. Affärsmodellen minimerar matsvinnet både i företagets produktion samt hemma hos kunderna tack vare att endast de ingredienser som behövs för kundernas menyer köps in och endast det som behövs för recepten hamnar i lådorna. Linas Matkasse är en del av LMK Group med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark under varumärkena Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. www.lmkgroup.se www.linasmatkasse.se

MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för andra kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

FÖRSTA HALVÅRET (2023-01-01 – 2023-06-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 526 (9 061) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6 249 (-5 572) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,68) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 2 804 (2 042) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -12% (28%)

ANDRA KVARTALET (2023-04-01 – 2023-06-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 336 (4 794) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 874 (-2 125) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,68) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 2 804 (2 042) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -12% (28%)

Väsentliga händelser under perioden 

• Den 4 maj blir verksamheten valbar i Meds Checkout

• Den 29 maj tecknas brandingavtal med HelloFresh

• Den 5 juni vinner Bolaget direktupphandling för Eskilstuna kommun

• Den 20 juni tecknas avtal med mikromobilitetsföretaget Bolt

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike vinner direktupphandling för cykeltransporter i Eskilstuna kommun

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget vunnit direktupphandlingen gällande projektet för cykeltransporter i Eskilstuna kommun (”Eskilstuna” eller ”kommunen”). Upphandlingen innebär en utökning för Bolagets verksamhet samt en etablering i Eskilstuna. 

Eskilstuna kommun har länge haft stort fokus på hållbarhet och miljöarbete med huvudmålet att vara klimatpositivt 2045 och med delmålet att minska utsläpp av växthusgaser med 80 procent mellan år 2020 och 2030. Som en del av arbetet väljer nu kommunen att påbörja ett pilotprojekt med cykeltransporter där MoveByBike blir ansiktet utåt. Syftet är att finna nya lösningar för intern logistik och därigenom bidrar till klimatarbetet med minskade utsläpp. Detta innebär att MoveByBike kommer föra statistik över bland annat cyklade kilometer och rutterna cyklarna tar.  Detta kommer ge kommunen en tydlig bild över cykeltransportens effektivitet och vilka möjligheter som faktiskt finns när nytänkande logistik införs. 

Pilotprojektet mellan MoveByBike och Eskilstuna kommun pågår under tre månader, med start i september, och har ett värde på 700 000 kr. Projektet innebär att MoveByBike under perioden kommer öppna en filial i Eskilstuna med cyklar och personal som levererar och hämtar upp gods fem dagar i veckan. 

”Eskilstuna kommun har höga miljö- och klimatmål och det känns otroligt bra och spännande att Omlastningscentralen nu kan bistå ytterligare i arbetet med att nå dessa. Vi har länge haft ambitionen att testa vissa av våra transporter via cykel och nu kan vi äntligen köra i gång. Det kommer bidra till en bättre miljö men också säkrare vägar med färre tunga transporter”, säger Jonathan Vallejo Caicedo, enhetschef på kommunens distributionscentral Omlastningscentralen. 

”Vi är enormt stolta över att vara Eskilstuna kommuns partner i detta viktiga pilotprojekt. Kommunen tar verkligen ett krafttag kring sitt miljöarbete och ser vilka möjligheter som finns med cykeltransporter. Vi vet av erfarenhet att resultatet kommer visa på cykelns överlägsenhet vad gäller effektivitet och ruttplanering. Miljövinsterna är givetvis enorma och vi hoppas att fler kommuner vågar ta efter Eskilstunas initiativ och utmana traditionell logistik. Att bryta ny mark, i ny kommun är en del av MoveByBikes framtidsplan och vi ser fram emot att påbörja projektet”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike. 

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2023.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

page1image9082688

FÖRSTA KVARTALET (2023-01-01 – 2023-03-31)

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 190 (4 267) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 375 (-3 447) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,42) SEK.

• Koncernens kassa och bank uppgick till 3 695 (3 799) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till 8% (36%)

Väsentliga händelser under perioden

• Den 17 januari etableras kyllagring för stor volym och Bolaget expanderar inom matkassesektorn.
• Den 8 februari utökas verksamheten med ytterligare 10 nya cyklar.
• Den 7 mars kallar Bolaget till extra bolagsstämma för beslut om riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK.

• Den 13 mars tecknas samarbetsavtal med Meds Apotek.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB – Nu i checkouten

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget finns som valbart alternativ för Meds kunder i checkouten.

MoveByBike är en hållbar logistikinnovation som etablerat sig som en av få aktörer på marknaden med en helt miljövänlig leverans direkt till kund. Bolagets gröna cyklar är ett uppskattat inslag i storstadsmiljön med miljontals leveranser utförda de senaste åren. Bolaget har arbetat aktivt med avtal som innebär att kunden kan välja MoveByBike som ett alternativ i checkouten. Möjligheten har nu kommit till e-handelskunder i Stockholm att göra aktiva, miljövänliga val som innebär att de redan vid köpet vet att det är MoveByBike som levererar deras order.

Det är genom samarbetsavtalet med Meds Apotek som Bolaget nu finns som ett aktivt val i kassan. Tack vare Meds citynära lager och MoveByBikes centralt placerade hubbar kan sammadag-leveranser med cykel nu erbjudas kunden. Cykeltransportens fördelar syns tydligt i tidsschemat som ger kunden möjlighet att lägga sin beställning så sent som kl. 14.30 och ändå få sin leverans samma dag.

”MoveByBike är redo att flytta fram positionerna ytterligare. Att vara synliga med vår logga i checkouten ger oss helt nya möjligheter att få kunden att göra smarta, miljövänliga val och dessutom veta vem det är som levererar. Detta känns otroligt roligt och verkligen att kvitto på att hållbara cityleveranser med cykel är framtidens logistik,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike AB.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.