MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

page1image9082688

FÖRSTA KVARTALET (2023-01-01 – 2023-03-31)

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 190 (4 267) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 375 (-3 447) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,42) SEK.

• Koncernens kassa och bank uppgick till 3 695 (3 799) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till 8% (36%)

Väsentliga händelser under perioden

• Den 17 januari etableras kyllagring för stor volym och Bolaget expanderar inom matkassesektorn.
• Den 8 februari utökas verksamheten med ytterligare 10 nya cyklar.
• Den 7 mars kallar Bolaget till extra bolagsstämma för beslut om riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK.

• Den 13 mars tecknas samarbetsavtal med Meds Apotek.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB – Nu i checkouten

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget finns som valbart alternativ för Meds kunder i checkouten.

MoveByBike är en hållbar logistikinnovation som etablerat sig som en av få aktörer på marknaden med en helt miljövänlig leverans direkt till kund. Bolagets gröna cyklar är ett uppskattat inslag i storstadsmiljön med miljontals leveranser utförda de senaste åren. Bolaget har arbetat aktivt med avtal som innebär att kunden kan välja MoveByBike som ett alternativ i checkouten. Möjligheten har nu kommit till e-handelskunder i Stockholm att göra aktiva, miljövänliga val som innebär att de redan vid köpet vet att det är MoveByBike som levererar deras order.

Det är genom samarbetsavtalet med Meds Apotek som Bolaget nu finns som ett aktivt val i kassan. Tack vare Meds citynära lager och MoveByBikes centralt placerade hubbar kan sammadag-leveranser med cykel nu erbjudas kunden. Cykeltransportens fördelar syns tydligt i tidsschemat som ger kunden möjlighet att lägga sin beställning så sent som kl. 14.30 och ändå få sin leverans samma dag.

”MoveByBike är redo att flytta fram positionerna ytterligare. Att vara synliga med vår logga i checkouten ger oss helt nya möjligheter att få kunden att göra smarta, miljövänliga val och dessutom veta vem det är som levererar. Detta känns otroligt roligt och verkligen att kvitto på att hållbara cityleveranser med cykel är framtidens logistik,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike AB.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB tecknar samarbetsavtal med Meds.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Meds Apotek AB (”Meds”). Samarbetsavtalet innebär att Meds kunder nu kommer kunna få sina varor levererade med MoveByBikes miljövänliga transportcyklar. Tillsammans kommer de nu bidra till fler hållbara leveranser i Stockholms stadskärna.

Meds, Sveriges ledande aktör för läkemedel online är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket. Utöver läkemedel innefattar sortimentet ett fullständigt utbud av varor i kategorin skönhet och hälsa. Med sina supersnabba fraktalternativ och flexibla leveranser har Meds etablerat sig som det främsta nätapoteket på marknaden. Avtalet med start den 10 april innebär att MoveByBike kommer sköta stora delar av Meds hemleveranser i Stockholms innerstad. Cyklarnas lastkapacitet i kombination med Meds ofta behändiga storlek på paket, skapar otroligt goda förutsättningar för stora volymer och effektiva leveranser. Avtalet innebär att MoveByBike tydligt positionerar sig som ett leveransalternativ i Meds checkout och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi.

” MoveByBike har åter igen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom e-handel. Avtalet bekräftar att våra cyklar har vad som krävs och att våra förare, med sin yrkesstolthet, levererar snabbt, effektivt och med kunden i fokus. Detta avtalet är steg ett i vårt samarbete, men vi blickar redan framåt mot steg två och tre. MoveByBike har etablerat sig som den frästa aktören för miljövänlig cykellogistik och vi är otroligt stolta över att nu ingå samarbete med Meds, säger Lisette Hallström VD MoveByBike”

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2023.

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Kallelse till extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 16:e mars 2023, klockan 15, Byggmästaregatan 3 Malmö för att behandla godkännande av styrelsens beslut om nyemission, med avvikelse från företrädesrätten som aktieägarna i MoveByBike har och bemyndigande av styrelsen att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av nyemissionen. Emissionen innebär ett kapitaltillskott på högst 1 500 000 kronor vilket ska bidra till fortsatt expansion och drift av verksamheten.

Rätt till deltagande 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 mars 2023, och 
 • anmäla sig till MoveByBike Europe AB (publ), Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se senast fredagen den 10 mars 2023. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10:e mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning 

1.      Val av ordförande vid bolagsstämman

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd

3.     Val av en eller två justerare

4.     Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5.     Godkännande av dagordning

6.     Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7.     Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

8.     Bolagsstämmans avslutande

Punkt 6 Förslag till beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 17:e februari 2023 om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor. 

 1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 875 000 aktier.

 • Rätt till aktie

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma följande: 

 

Aktieägare/tecknareAntal aktier (st)Teckningsbelopp (kr)
Briban Invest AB330 120264 096
Dams Nordic AB50 00040 000
Nils Vedin270 639216 511
Eber Holding AB480 114384 092
Aquilles Invest124 01999 215
Lisette Hallström351 851281 481
Velove Bikes AB67 52654 021
Övriga aktieägare som anmält intresse200 731160 584
Totalt:1 875 0001 500 000
 • Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie. Teckningskursen baseras på den teckningskurs som användes vid företrädesemissionen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”) till vilket teckningsåtagande gjordes innan Företrädesemissionen och till vilken kurs bolagsstämman tidigare lämnat ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission för en övertilldelning i det fall Företrädesemissionen skulle övertecknas. Teckningskursen vid Företrädesemissionen baserades på volymvägt genomsnitt för avslutade transaktioner under de senaste fem (5) handelsdagarna, perioden 3:e – 9:e november 2022, innan offentliggörande. Emissionsrabatt på ca 10 procent som anses marknadsmässig lämnades på det volymvägda genomsnittet.

De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10 kronor. Teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till den fria överkursfonden. 

 • Teckningstid och betalningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 17 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Teckning av de nya aktierna ska ske genom betalning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 17 april 2023. 

 • Betalning  

Betalning för tecknade nya aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

 • Skäl för avvikelse från företrädesrätten

För att säkerställa en framgångsrik emission och att MoveByBike erhöll tillräckligt med kapital vid Företrädesemissionen var det av stor betydelse för Bolaget att erhålla vissa garantier avseende det. Det var också av central betydelse för Bolaget att ge en signal till marknaden att det finns investerare som är villiga att investera i Bolagets framtida utveckling och som är beredda att satsa kapital i verksamheten. MoveByBike ingick därför avtal om tecknings- och garantiåtagande med ett antal investerare. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna föreslagna nyemission är att Bolaget, mot bakgrund av de avtal om tecknings- och garantiåtagande och den investeringsrisk dessa investerare iklädde sig, nu avser att ge dessa investerare möjlighet att teckna aktier intill det belopp som omfattades av deras åtaganden och eventuell pro rata andel i de avtal som ingåtts med Bolaget samt att på grund av att investerare anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt vid Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungliga bedömda efterfrågan. 

 • Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 Förslag till beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 14 734 260. MoveByBike innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen ovan.

___________________________

Malmö i mars 2023

MoveByBike Europe AB (publ)

STYRELSEN

MoveByBike kallar till extra bolagsstämma för beslut om riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en riktad nyemission. Nyemissionen tillför bolaget cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Styrelsen har idag med stöd av bemyndigandet från extrastämman den 1 december 2022, beslutat att lägga fram ett förslag om en riktad nyemission på 1 875 000 aktier till en teckningskurs om 0,8 kronor per aktie. Emissionen tillför Bolaget 1 500 000 kronor varav 1 300 000 kronor är likvida medel och resterande del, 200 000 kronor kvittas. Teckningskursen baseras på den teckningskurs som användes vid företrädesemissionen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”) till vilket teckningsåtagande gjordes innan Företrädesemissionen och till vilken kurs bolagsstämman tidigare lämnat ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission för en övertilldelning i det fall Företrädesemissionen skulle övertecknas. Teckningskursen vid Företrädesemissionen baserades på volymvägt genomsnitt för avslutade transaktioner under de senaste fem (5) handelsdagarna, perioden 3:e – 9:e november 2022, innan offentliggörande. Emissionsrabatt på ca 10 procent som anses marknadsmässig lämnades på det volymvägda genomsnittet.

Nyemissionen genomförs i syfte att förse Bolaget med ytterligare rörelsekapital för att fortsätta möjliggöra Bolagets tillväxt och utveckling under 2023. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna föreslagna nyemission är att Bolaget, mot bakgrund av de avtal om tecknings- och garantiåtagande och den investeringsrisk dessa investerare iklädde sig, nu avser att ge dessa investerare möjlighet att teckna aktier intill det belopp som omfattades av deras åtaganden och eventuell pro rata andel i de avtal som ingåtts med Bolaget samt att på grund av att investerare anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt vid Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungliga bedömda efterfrågan.

Följande tecknare deltar i den föreslagna riktade emissionen

Aktieägare/tecknareAntal aktier (st)Teckningsbelopp (kr)
Briban Invest AB330 120264 096
Dams Nordic AB50 00040 000
Nils Vedin270 639216 511
Eber Holding AB480 114384 092
Aquilles Invest124 01999 125
Lisette Hallström351 851281 481
Velove Bikes AB67 52654 021
Övriga ägare med intresse200 731160 584
Totalt:1 875 0001 500 00

Antal aktier och aktiekapital

Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.

Nyemissionen omfattar högst 1 875 000 aktier.

Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 1 4734 260 SEK, fördelat på 14 734 260 aktier.

Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionen fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 1 660 926 SEK, fördelat på 16 609 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Advokatfirman VICI AB agerat som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. 

MAR

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 2/3 2023.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europé AB uppdaterar sin rapportkalender avseende årsstämma.

MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) uppdaterar sin rapportkalender för 2023 med datum för årsstämman. Stämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Byggmästaregatan 3 i Malmö kl 10:00 den 15 juni 2023.

MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) uppdaterar sin rapportkalender avseende 2023 med datum för årsstämman. Stämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Byggmästaregatan 3 i Malmö kl 10:00 den 15 juni 2023.

Årsredovisningen kommer att göras tillgänglig fyra veckor innan stämman och finnas tillgänglig i bolaget på Bolagets kontor i Malmö samt på Bolagets hemsida (www.movebybike.se)

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 701 (26 233) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 135 (-8 758) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,48 (-1,23) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 949 (5 935) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 187 (-2 885) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,35) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 25 oktober tecknar MoveByBike avtal med Airmee AB.
 • Den 27 oktober ingår MoveByBike avtal med Brizo AB.
 • Den 16 november tecknar MoveByBike AB förlängt avtal gällande måltidstransporter för Stockholms stad. 
 • Den 29 november ingår MoveByBike avtal med HelloFresh Sweden AB.
 • Den 1 december beslutade bolagsstämman om företrädesemission med 6 548 560 aktier som tillför bolaget 5,2 MSEK.
 • Den 30 december meddelar MoveByBike att företrädesemissionen kraftigt övertecknats på 156%.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I januari slutfördes företrädesemissionen och bolaget tillfördes 5,2 MSEK.
 • Den 17 januari etablerar MoveByBike kyllager och expanderar inom matkassesektorn.
 • Den 8 februari utökar MoveByBike med ytterligare 10 cyklar i fortsatt tillväxt.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Kommuniké från extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ) den 1 december 2022.

Extra bolagsstämma i MoveByBike AB (publ) (“Bolaget”), ägde rum den 1 december 2022. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsstämman beslutade om följande:

Företrädesemission

Bolagets aktiekapital ökas med högst 654 856 kronor genom nyemission av högst 6 548 560 aktier.

De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Bolaget.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 9:e december till och med den 23:e december.

Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 31 december 2022.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 8:e december.

Övertilldelningsoption

Bolagstämman bemyndigar styrelsen att, inom trettio (30) dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen den 22:e december, dock senast den 21:a januari, fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning (eller vederlagsfritt) och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551) och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska vara begränsat till maximalt 1 875 000 aktier och ska därvid uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

De nya aktierna ska emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet och att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt för att tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid en eventuell överteckning i företrädesemissionen den 8:e december.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen har föreslagit att bolagstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning (eller vederlagsfritt) och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551) och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt motsvara högst 40,58 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget och ska uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i förekommande fall i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, och att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

MoveByBike AB ingår avtal med HelloFresh Sweden AB

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingår avtal med en av Sveriges största leverantör av matkassar – HelloFresh Sweden AB. Från och med januari 2023 kommer matkassar levereras snabbt och effektivt av Bolaget med emissionsfri cykellogistik, initialt till kunder i Malmö.

HelloFresh har etablerat sig som det främsta alternativet för en enklare vardag med leverans av färdigkomponerade middagar direkt till kundens dörr. Avtalet innebär att det blir MoveByBike som nu kommer leverera dessa kassar till hungriga kunder och med start i Malmö. Matkasseföretaget arbetar hårt med hållbarhet och kvalitet i innehållet av sina kassar och sluter nu cirkeln genom leveranser med effektiv, emissionsfri cykellogistik. Samarbetet påbörjas i januari 2023 då Bolagets transportcyklar kommer lastas med matkassar sju dagar i veckan. Värdet på avtalet gällande Malmö uppgår till 5-7MSEK per år och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi. 

”MoveByBike har åter igen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom livsmedel och e-handel. Avtalet bekräftar att våra cyklar har vad som krävs och att våra förare, med sin yrkesstolthet, levererar snabbt, effektivt och med kunden i fokus. Vi ser med glädje fram emot att påbörja samarbetet,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022.

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike kallar till extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission om cirka 5,2 SEK

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Företrädesemissionen omfattas till cirka 92 procent av teckningsförbindelser från större ägare.

Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen föreslagit en överteckningsoption, som om den nyttjas kan tillföra ytterligare drygt 1,5 MSEK.


MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på
marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets
egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken
annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport
eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg.

För att kunna anskaffa nya fordon i takt med ökad orderingång, öka marknadsnärvaron och stärka rörelsekapitalet på grund av en tid med negativa resultat har styrelsen beslutat om föreliggande nyemission.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs MoveByBike cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 0,25 MSEK

Villkor för nyemissionen
De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av (fyra) 4 nya aktier i Bolaget.

 • Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 6 548 560 aktier.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 1 875 000.


För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:
i. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt och som
anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För det fall att tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier
som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;
ii. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de nya aktierna
utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig
för teckning av; och
iii. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare som ingått teckningsförbindelser och
tilldelningen ska ske i enlighet förbindelserna.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 818 570 SEK, fördelat på 8 185 700 aktier.


Aktiekapitalet kan, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 654 856 SEK genom
nyemission av högst 6 548 560 aktier. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 187 500,00 SEK, genom nyemission av högst 1 875 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 1 660 926 SEK, fördelat på 16 609 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.


Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 9 december – 23 december 2022.
 • Avstämningsdag är 8 december 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 23 december 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.


Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida
www.movebybike.se.


Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10/11 2022.


För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Lisette Hallström, VD
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Telefon: 076-020 20 96


MoveByBike Europe AB (publ)
Byggmästaregatan 3, Malmö
Telefon: 040-616 06 55
Hemsida: www.movebybike.se