MoveByBike förvärvar ytterligare två logistikbolag.

Under hösten 2023 gick MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) samman med Bzzt AB (”Bzzt”), i syfte att bredda utbudet mot kunderna och snabbare nå lönsamhet. Genom att köpa de två bolagen Cross Messengers Town AB (”Crosstown”) och Cykelbudspoolen Stockholm AB (”Cykelbudspoolen”) till en köpeskilling om ca 2 mkr, fortsätter MoveByBike att växa med samma strategi. Målet är att genom ett brett erbjudande av leveranstjänster ta en ledarposition på marknaden för expressbud och distribution i stadskärnorna.

Köpeskillingen om ca 2 mkr erläggs med en första del på tillträdesdagen, en andra del efter 30 dagar och en slutlig justering enligt principen med nettosumma. Halva köpeskillingen återinvesteras i MoveByBike av säljaren.

Siffror från Crosstowns verksamhetsår 2022 visar en omsättning på ca 5 mkr, EBITA på 81 tkr samt ett resultat på 54 tkr. Cykelbudspoolen har för samma period en omsättning på 819 tkr, EBITDA visar -55 tkr och årets resultat landade på -55 tkr. Verksamheterna drivs av en anställd och 20 cyklister som alla är egenföretagare.

MoveByBike är ett etablerat logistikbolag med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. I oktober offentliggjorde bolaget ett samgående med branschkollegan Bzzt som har drivit sin verksamhet i samma städer. Bzzt har med sina små elfordon satsat på att köra expressbud medan MoveBybike med sina elassisterade lastcyklar har fokuserat på leveranser längs fastställda distributionsslingor. Avsikten med att addera Crosstown och Cykelbudspoolen är att ytterligare stärka bolagets utbud av leveranstjänster, med snabba bud inom 30 minuter.

Affären med tillträdesdag 240226 innebär att MoveByBike äger 89 procent av aktierna i Crosstown och 100 procent av aktierna i Cykelbudspoolen.

-Förvärvet av Crosstown och Cykelbudspoolen är helt i linje med vår vision och den expansionsresa vi befinner oss på. MoveByBike är grundat på idén om att förändra hur gods transporteras i staden, alltså helt utsläppsfritt och med fordon som harmonierar med människan. Förvärvet breddar vårt tjänsteutbud av hållbara leveranser till kund samtidigt som det kortar vägen ytterligare i vår riktning mot positiva kassaflöden, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

– Efterfrågan på snabba bud har ökat, inte minst från e-handeln, och Crosstown är experter på det. De gör vårt totala erbjudande mer komplett och att vi får med oss Joakim Nelson och all den kompetens och erfarenhet han har samlat på sig är mycket värt. Han har byggt bolaget på löftet om snabba bud med stor precision och med förståelse för kunderna och hur deras behov ser ut. Det här blir ett stort lyft för oss säger Sven Wolf, arbetande styrelseordförande i MoveByBike.

Beslutet att införliva Crosstown och Cykelbudspoolen i MoveByBikes verksamhet är motiverat av affärsnyttan de nya bolagen kan bidra med.

– Crosstowns affär har alltid byggt på att vi är snabba och väldigt flexibla. De egenskaperna i kombination med MoveByBikes kapacitet för stora volymer är efterfrågad av många, det vet jag, och det är en av anledningarna till att den här affären blev av. Vi har samarbetat ett tag på prov nu och har sett att våra olika fordonsslag gör att vi kan skapa något effektivt tillsammans, säger Joakim Nelson, grundare och ägare av Crosstown och Cykelbudspoolen.

Bzzt och Crosstown har haft ett operativt samarbete sedan sommaren 2023, och erfarenheterna av det ligger till grund för beslutet om förvärvet. Arbetet med att få de olika verksamheternas system och drift att fungera och effektiviseras på den tekniska plattformen Bzzt har utvecklat påbörjades under hösten 2023.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2024.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike Europe AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Tolv månader (2023-01-01 – 2023-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 038 (16 701) TSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -14 434 (-12 135) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,95 (-1,48) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 157 (1 026) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 22% (18%).

Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 138 (3 949) TSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 818 (-3 187) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,39) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 157 (1 026) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 22% (18%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • PM Den 3 oktober, tecknar avtal Med Pressen Morgontjänst KB. 
 • PM den 13 oktober, MoveByBike förvärvar Bzzt AB. 
 • PM den 2 november, avtal tecknas med CWS 
 • PM 7 november, reklamavtal tecknas med Pressen morgontjänst KB.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Dotterbolaget Bzzt Stockholm AB försätts i konkurs.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB (publ):s dotterbolag till Bzzt AB ansöker om konkurs

MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bzzt ABs (publ) dotterbolag, Bzzt Stockholm AB (publ) (”Bzzt Stockholm”) ansöker om konkurs och förkortar vägen till lönsamhet inom koncernen. Bakgrunden till konkursansökan är den rationaliseringsresa Bolaget befinner sig i efter förvärvet av Bzzt AB och dess dotterbolag Bzzt Stockholm AB (”Bzzt Stockholm”).

MoveByBike har under det första kvartalet 2024 fortsatt att bygga en organisation för att möjliggöra framtida tillväxt genom att realisera synergier mellan bolagen. En genomlysning har gjorts av möjliga synergier och kostnadsbesparingar inom MoveByBike framgent. Dessa kommer uppnås främst genom synergier i MoveByBike, centralisering av vissa administrativa roller, samt effektivisering av befintlig bemanning. 

Arbete pågår för att delar av verksamheten i Bzzt Stockholm ska kunna överlåtas och drivas vidare genom MoveByBike och Bzzt AB. Under övergångsperioden kommer Bolaget att samarbeta fullt ut med konkursförvaltaren för att säkerställa en smidig hantering av företagets tillgångar och förpliktelser. Vidare arbetar styrelse och ledning med utsatt rationaliseringsplan för att skapa lönsamhet och reducerat kapitalbehov för koncernen. 

”För att effektivisera organisationen ser vi möjligheter att centralisera flera av funktionerna. Genom att formera verksamheten i två affärsområden med färre dotterbolag kan vi genomföra signifikanta kostnadsbesparingar för koncernen. MoveByBike har tydliga mål där skapandet av lönsamhet står högst, vilket vi ser som genomförbart”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Bzzt Stockholm  är ett dotterbolag till Bzzt AB, som sedan den 21 december 2023 är en del av MoveByBike Europe AB. Bzzt Stockholm har ansvarat för och utfört den operativa delen av Bzzt ABs verksamhet i Stockholm. Sedan 2020 har huvudparten av verksamheten bestått av expressbudskörningar. Bzzt Stockholm ägs till 75 procent av Bzzt AB och till 25 procent av externa investerare.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2024.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.