MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bzzt ABs (publ) dotterbolag, Bzzt Stockholm AB (publ) (”Bzzt Stockholm”) ansöker om konkurs och förkortar vägen till lönsamhet inom koncernen. Bakgrunden till konkursansökan är den rationaliseringsresa Bolaget befinner sig i efter förvärvet av Bzzt AB och dess dotterbolag Bzzt Stockholm AB (”Bzzt Stockholm”).

MoveByBike har under det första kvartalet 2024 fortsatt att bygga en organisation för att möjliggöra framtida tillväxt genom att realisera synergier mellan bolagen. En genomlysning har gjorts av möjliga synergier och kostnadsbesparingar inom MoveByBike framgent. Dessa kommer uppnås främst genom synergier i MoveByBike, centralisering av vissa administrativa roller, samt effektivisering av befintlig bemanning. 

Arbete pågår för att delar av verksamheten i Bzzt Stockholm ska kunna överlåtas och drivas vidare genom MoveByBike och Bzzt AB. Under övergångsperioden kommer Bolaget att samarbeta fullt ut med konkursförvaltaren för att säkerställa en smidig hantering av företagets tillgångar och förpliktelser. Vidare arbetar styrelse och ledning med utsatt rationaliseringsplan för att skapa lönsamhet och reducerat kapitalbehov för koncernen. 

”För att effektivisera organisationen ser vi möjligheter att centralisera flera av funktionerna. Genom att formera verksamheten i två affärsområden med färre dotterbolag kan vi genomföra signifikanta kostnadsbesparingar för koncernen. MoveByBike har tydliga mål där skapandet av lönsamhet står högst, vilket vi ser som genomförbart”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Bzzt Stockholm  är ett dotterbolag till Bzzt AB, som sedan den 21 december 2023 är en del av MoveByBike Europe AB. Bzzt Stockholm har ansvarat för och utfört den operativa delen av Bzzt ABs verksamhet i Stockholm. Sedan 2020 har huvudparten av verksamheten bestått av expressbudskörningar. Bzzt Stockholm ägs till 75 procent av Bzzt AB och till 25 procent av externa investerare.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2024.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.