MoveByBike mäter enorma besparingar för miljön.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag nya mätningar som visar på Bolagets positiva insats för miljön genom stora CO₂-besparingar. Bolagets mätningar har skett i samband med att matkassar levereras med cykellogistik i Malmö.  

Cykellogistik är allmänt känt för sina goda miljöegenskaper, med bland annat utsläppsfria, tysta leveranser samt positiva hälsoaspekter för föraren. 

Nya mätningar visar på en besparing av cirka 4,4 ton CO₂ under en period av åtta veckor. Mätningarna har skett i samband med Bolagets leveranser av matkassar till kundens dörr. Data baserat på dieselförbrukning och CO₂-utsläpp för de vanligaste transportfordonen i stadskärnan har legat till grund för mätningen. Besparingen på 4,4 ton CO₂ är en enorm vinst för miljön och bidrar till diskussionen gällande hållbarhet för staden och i vilken riktning logistikbranschen nu ska gå. Ökad medvetenhet hos konsument och stadsplanerare skapar allt positivare läge för grön logistik. 

Traditionella bilar står idag för en av de största andelarna växthusgasutsläpp via fossila bränslen. MoveByBike, med sina eldrivna transportcyklar från fossilfria källor, arbetar aktivt med att öka medvetenheten gällande cykellogistikens vinster och fördelar. Med klimatmålen för 2030 då transportsektorn ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70% är MoveByBike ett tydligt exempel på framtidens logistiklösning. 

”Vi tar klimatförändringarna på stort allvar och är stolta över att gå i täten för fossilfria transporter och en hållbar framtid för logistiksektorn. Branschen i stort har en lång väg att gå om vi ska klara klimatmålen för 2030. Min förhoppning är att MoveByBike både kan inspirera och fortsatt vara ett föredöme för hållbara transporter”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike Europe AB tecknar samarbetsavtal med Meds.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Meds Apotek AB (”Meds”). Samarbetsavtalet innebär att Meds kunder nu kommer kunna få sina varor levererade med MoveByBikes miljövänliga transportcyklar. Tillsammans kommer de nu bidra till fler hållbara leveranser i Stockholms stadskärna.

Meds, Sveriges ledande aktör för läkemedel online är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket. Utöver läkemedel innefattar sortimentet ett fullständigt utbud av varor i kategorin skönhet och hälsa. Med sina supersnabba fraktalternativ och flexibla leveranser har Meds etablerat sig som det främsta nätapoteket på marknaden. Avtalet med start den 10 april innebär att MoveByBike kommer sköta stora delar av Meds hemleveranser i Stockholms innerstad. Cyklarnas lastkapacitet i kombination med Meds ofta behändiga storlek på paket, skapar otroligt goda förutsättningar för stora volymer och effektiva leveranser. Avtalet innebär att MoveByBike tydligt positionerar sig som ett leveransalternativ i Meds checkout och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi.

” MoveByBike har åter igen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom e-handel. Avtalet bekräftar att våra cyklar har vad som krävs och att våra förare, med sin yrkesstolthet, levererar snabbt, effektivt och med kunden i fokus. Detta avtalet är steg ett i vårt samarbete, men vi blickar redan framåt mot steg två och tre. MoveByBike har etablerat sig som den frästa aktören för miljövänlig cykellogistik och vi är otroligt stolta över att nu ingå samarbete med Meds, säger Lisette Hallström VD MoveByBike”

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2023.

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike ökar produktiviteten

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag en ökad produktivitet, mätt i antal utförda leveranser per timme i stadsmiljö.

MoveByBike har etablerat sig som en av Nordens främsta aktörer för last mile. Med sina miljövänliga och effektiva transportcyklar levererar MoveByBike ända fram till mottagarens dörr. Nya mätningar visar att produktiviteten för leveranser med bolagets cyklar har ökat markant mot föregående år.

Cykelleveranser har till sin fördel att dubbel infrastruktur, både gator och cykelvägar, kan användas och detta förkortar leveranssträckan avsevärt. Med cykel kommer föraren dessutom oftast ända fram till mottagaren och behöver inte spilla tid på att hitta parkering. Verifierade mätningar visar sedan tidigare på en 50% högre produktivitet för cykeltransport än för traditionella leveranser med bil. MoveByBike ser nu hur deras produktivitet har en betydligt högre procentsats än så. De senaste fyra månaderna har bolaget kunnat notera en produktivitetsökning på mellan 4 och 6 procent varje månad för segmenten Parcel och Fresh. Noteras bör att detta skett under vinterförhållanden.

Att MoveByBike kunnat växla upp ytterligare kopplas främst till välutbildad personal och en ytterst välfungerande kommunikation mellan förare och trafikledning. MoveByBikes ovanligt stora lastcyklar har också en viktig roll då lastförmågan är en avgörande faktor för hög effektivitet. Med väsentligt ökade godsvolymer under de senaste månaderna blir det än mer tydligt att bolagets målsättning om att erbjuda den effektivaste leveranslösningen håller väl.

”Vi har hela tiden varit en betydligt snabbare och effektivare leveranslösning än den traditionella bilen. Att vi nu växlat upp hastigheten och kvalitén känns otroligt bra och positionerar cykelleveranser än mer som det främsta alternativet. MoveByBike är mycket stolta över sin professionella personal som alltid har som fokus att utföra sina leveranser på bästa möjliga sätt. säger Lisette Hallström, VD MoveByBike”

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se ________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Kallelse till extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 16:e mars 2023, klockan 15, Byggmästaregatan 3 Malmö för att behandla godkännande av styrelsens beslut om nyemission, med avvikelse från företrädesrätten som aktieägarna i MoveByBike har och bemyndigande av styrelsen att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av nyemissionen. Emissionen innebär ett kapitaltillskott på högst 1 500 000 kronor vilket ska bidra till fortsatt expansion och drift av verksamheten.

Rätt till deltagande 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 mars 2023, och 
  • anmäla sig till MoveByBike Europe AB (publ), Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se senast fredagen den 10 mars 2023. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10:e mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning 

1.      Val av ordförande vid bolagsstämman

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd

3.     Val av en eller två justerare

4.     Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5.     Godkännande av dagordning

6.     Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7.     Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

8.     Bolagsstämmans avslutande

Punkt 6 Förslag till beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 17:e februari 2023 om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor. 

  1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 875 000 aktier.

  • Rätt till aktie

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma följande: 

 

Aktieägare/tecknareAntal aktier (st)Teckningsbelopp (kr)
Briban Invest AB330 120264 096
Dams Nordic AB50 00040 000
Nils Vedin270 639216 511
Eber Holding AB480 114384 092
Aquilles Invest124 01999 215
Lisette Hallström351 851281 481
Velove Bikes AB67 52654 021
Övriga aktieägare som anmält intresse200 731160 584
Totalt:1 875 0001 500 000
  • Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie. Teckningskursen baseras på den teckningskurs som användes vid företrädesemissionen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”) till vilket teckningsåtagande gjordes innan Företrädesemissionen och till vilken kurs bolagsstämman tidigare lämnat ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission för en övertilldelning i det fall Företrädesemissionen skulle övertecknas. Teckningskursen vid Företrädesemissionen baserades på volymvägt genomsnitt för avslutade transaktioner under de senaste fem (5) handelsdagarna, perioden 3:e – 9:e november 2022, innan offentliggörande. Emissionsrabatt på ca 10 procent som anses marknadsmässig lämnades på det volymvägda genomsnittet.

De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10 kronor. Teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till den fria överkursfonden. 

  • Teckningstid och betalningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 17 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Teckning av de nya aktierna ska ske genom betalning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 17 april 2023. 

  • Betalning  

Betalning för tecknade nya aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

  • Skäl för avvikelse från företrädesrätten

För att säkerställa en framgångsrik emission och att MoveByBike erhöll tillräckligt med kapital vid Företrädesemissionen var det av stor betydelse för Bolaget att erhålla vissa garantier avseende det. Det var också av central betydelse för Bolaget att ge en signal till marknaden att det finns investerare som är villiga att investera i Bolagets framtida utveckling och som är beredda att satsa kapital i verksamheten. MoveByBike ingick därför avtal om tecknings- och garantiåtagande med ett antal investerare. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna föreslagna nyemission är att Bolaget, mot bakgrund av de avtal om tecknings- och garantiåtagande och den investeringsrisk dessa investerare iklädde sig, nu avser att ge dessa investerare möjlighet att teckna aktier intill det belopp som omfattades av deras åtaganden och eventuell pro rata andel i de avtal som ingåtts med Bolaget samt att på grund av att investerare anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt vid Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungliga bedömda efterfrågan. 

  • Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 Förslag till beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 14 734 260. MoveByBike innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen ovan.

___________________________

Malmö i mars 2023

MoveByBike Europe AB (publ)

STYRELSEN

MoveByBike kallar till extra bolagsstämma för beslut om riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en riktad nyemission. Nyemissionen tillför bolaget cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Styrelsen har idag med stöd av bemyndigandet från extrastämman den 1 december 2022, beslutat att lägga fram ett förslag om en riktad nyemission på 1 875 000 aktier till en teckningskurs om 0,8 kronor per aktie. Emissionen tillför Bolaget 1 500 000 kronor varav 1 300 000 kronor är likvida medel och resterande del, 200 000 kronor kvittas. Teckningskursen baseras på den teckningskurs som användes vid företrädesemissionen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”) till vilket teckningsåtagande gjordes innan Företrädesemissionen och till vilken kurs bolagsstämman tidigare lämnat ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission för en övertilldelning i det fall Företrädesemissionen skulle övertecknas. Teckningskursen vid Företrädesemissionen baserades på volymvägt genomsnitt för avslutade transaktioner under de senaste fem (5) handelsdagarna, perioden 3:e – 9:e november 2022, innan offentliggörande. Emissionsrabatt på ca 10 procent som anses marknadsmässig lämnades på det volymvägda genomsnittet.

Nyemissionen genomförs i syfte att förse Bolaget med ytterligare rörelsekapital för att fortsätta möjliggöra Bolagets tillväxt och utveckling under 2023. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna föreslagna nyemission är att Bolaget, mot bakgrund av de avtal om tecknings- och garantiåtagande och den investeringsrisk dessa investerare iklädde sig, nu avser att ge dessa investerare möjlighet att teckna aktier intill det belopp som omfattades av deras åtaganden och eventuell pro rata andel i de avtal som ingåtts med Bolaget samt att på grund av att investerare anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt vid Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungliga bedömda efterfrågan.

Följande tecknare deltar i den föreslagna riktade emissionen

Aktieägare/tecknareAntal aktier (st)Teckningsbelopp (kr)
Briban Invest AB330 120264 096
Dams Nordic AB50 00040 000
Nils Vedin270 639216 511
Eber Holding AB480 114384 092
Aquilles Invest124 01999 125
Lisette Hallström351 851281 481
Velove Bikes AB67 52654 021
Övriga ägare med intresse200 731160 584
Totalt:1 875 0001 500 00

Antal aktier och aktiekapital

Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.

Nyemissionen omfattar högst 1 875 000 aktier.

Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 1 4734 260 SEK, fördelat på 14 734 260 aktier.

Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionen fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 1 660 926 SEK, fördelat på 16 609 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Advokatfirman VICI AB agerat som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. 

MAR

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 2/3 2023.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.