Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en riktad nyemission. Nyemissionen tillför bolaget cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Styrelsen har idag med stöd av bemyndigandet från extrastämman den 1 december 2022, beslutat att lägga fram ett förslag om en riktad nyemission på 1 875 000 aktier till en teckningskurs om 0,8 kronor per aktie. Emissionen tillför Bolaget 1 500 000 kronor varav 1 300 000 kronor är likvida medel och resterande del, 200 000 kronor kvittas. Teckningskursen baseras på den teckningskurs som användes vid företrädesemissionen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”) till vilket teckningsåtagande gjordes innan Företrädesemissionen och till vilken kurs bolagsstämman tidigare lämnat ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission för en övertilldelning i det fall Företrädesemissionen skulle övertecknas. Teckningskursen vid Företrädesemissionen baserades på volymvägt genomsnitt för avslutade transaktioner under de senaste fem (5) handelsdagarna, perioden 3:e – 9:e november 2022, innan offentliggörande. Emissionsrabatt på ca 10 procent som anses marknadsmässig lämnades på det volymvägda genomsnittet.

Nyemissionen genomförs i syfte att förse Bolaget med ytterligare rörelsekapital för att fortsätta möjliggöra Bolagets tillväxt och utveckling under 2023. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna föreslagna nyemission är att Bolaget, mot bakgrund av de avtal om tecknings- och garantiåtagande och den investeringsrisk dessa investerare iklädde sig, nu avser att ge dessa investerare möjlighet att teckna aktier intill det belopp som omfattades av deras åtaganden och eventuell pro rata andel i de avtal som ingåtts med Bolaget samt att på grund av att investerare anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt vid Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungliga bedömda efterfrågan.

Följande tecknare deltar i den föreslagna riktade emissionen

Aktieägare/tecknareAntal aktier (st)Teckningsbelopp (kr)
Briban Invest AB330 120264 096
Dams Nordic AB50 00040 000
Nils Vedin270 639216 511
Eber Holding AB480 114384 092
Aquilles Invest124 01999 125
Lisette Hallström351 851281 481
Velove Bikes AB67 52654 021
Övriga ägare med intresse200 731160 584
Totalt:1 875 0001 500 00

Antal aktier och aktiekapital

Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.

Nyemissionen omfattar högst 1 875 000 aktier.

Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 1 4734 260 SEK, fördelat på 14 734 260 aktier.

Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionen fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 1 660 926 SEK, fördelat på 16 609 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Advokatfirman VICI AB agerat som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. 

MAR

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 2/3 2023.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.