MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i danska logistikbolaget Chainge ApS (”Chainge”) för en köpeskilling om cirka 19 MSEK, att erläggas av MoveByBike genom utställande av revers till respektive säljare. De utställda reverserna, motsvarande köpeskillingsbeloppet, ska kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom en riktad emission till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. Tillträdesdagen är fastställd till den 8 juli 2024. Efter genomförandet av den riktade kvittningsemissionen kommer säljarna i Chainge att äga 23 745 717 aktier i MoveByBike

Danska Chainge är ett väletablerat logistikbolag som opererar med eltransportcyklar i Storköpenhamn. Verksamheten är uppbyggd med en liknande affärsmodell som MoveByBikes, med gemensamma och kompletterande kunder, vilket skapar goda förutsättningar för framtida arbete. Chainge har cirka 60 anställda och har haft en omsättning på 4,9 MSEK med EBITDA på -0,75 MSEK för perioden januari till maj 2024. Eget kapital uppgick till cirka -4 MSEK vid utgången av maj 2024. Under 2023 omsatte Chainge cirka 8,4 MSEK och gjorde ett resultat på cirka -4,8 MSEK. I maj 2024 har Chainge varit kasseflödesneutrala. 

MoveByBike är ett logistikbolag med eldrivna lastcyklar som verkar i Sveriges tre största städer. Med stor lastkapacitet och marknadens främsta fordon samarbetar MoveByBike med flera av de största aktörerna inom e-handel och matkassesegmentet. Förvärvet av Chainge innebär en expansion på den nordiska marknaden, vilket är en del av MoveByBikes långsiktiga tillväxtstrategi. Chainge kompletterar MoveByBikes verksamhet genom sin kundbas, fysiska resurser och mjukvara, samt öppnar för MoveByBike att gå in på en ny marknad. De främsta synergierna genom förvärvet förväntas uppnås genom samutnyttjandet av kunder och en bättre förståelse för hur en effektiv och lönsam verksamhet ska drivas. Förvärvet bidrar med kompetens från en nordisk etablering på den danska marknaden med flerårig erfarenhet inom samma segment.

Effekten av förvärvet förväntas öka koncernens omsättning med cirka 50 procent med ett oförändrat månatligt resultat. Genom transaktionen kommer även MoveByBikes egna kapital att stärkas ytterligare med en tillgång om cirka 19 MSEK.

I enlighet med avtalet åtar sig MoveByBike att säkerställa finansiering som tillgodoser Bolagets rådande kapitalbehov. Bolaget åtar sig även att ställa ut ett lån på cirka 2 MSEK, planerat att betalas ut i början av augusti, för att täcka en skatteskuld i Chainge. Övriga villkor för detta lån kommer specificeras tydligare tillsammans med Chainge.

En bild som visar hjul, text, Cykelhjul, Landfordon

Automatiskt genererad beskrivning

Lisette Hallström, VD för MoveByByke tillsammans med Fredrik Videlycka, interims VD för MoveByBike, uttrycker sin entusiasm över det kommande samarbetet med Chainge:

“Vi är oerhört spända på att få arbeta nära och tillsammans med Chainge. Vi kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunder, geografier och kompetens. Tillsammans kan vi skapa ännu mer effektiva och hållbara transportlösningar för våra kunder på den nordiska marknaden. Vi ser med stor förväntan på de möjligheter detta partnerskap kommer att generera för vår gemensamma framtid.”

”Chainge genomsyras av att ständigt tänka logistik. Vi har haft span på MoveByBike de senaste två åren och det är tydligt att vi delar vision. Chainges positiva kraft och tydliga struktur kommer bidra till snabbare lönsamhet. Tillsammans med MoveByBikes stora lastkapacitet och marknadens främsta fordonsflotta kan vi erbjuda mer effektiva och hållbara lastmile lösningar för all våra kunder i Norden”, säger Michael Junge, VD på Chainge ApS.

Bolagen delar visionen om hållbara städer där utsläppsfria transport- och logistiklösningar bidrar till en bättre miljö för invånarna. Tillsammans kan bolagen ta en helt ny position på marknaden och som nordisk aktör utveckla den positiva logistiktrenden där utsläppsfria leveranser tar allt större plats.

Styrelsens överväganden

Inför beslutet att ingå avtal om att förvärva Chainge genom utställande av revers till respektive säljare, vilka i sin helhet ska kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom en efterföljande, men ännu ej beslutad, riktad kvittningsemission, har Bolagets styrelse noggrant utvärderat olika alternativ för att finansiera förvärvet. Styrelsens bedömning, givet rådande marknadsförhållanden, är att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, är det mest lämpliga alternativet då det möjliggör för Bolaget att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor, inom uppsatt tidsram förvärva Chainge. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att ingå avtal om att förvärva Chainge och att därefter genomföra en riktad kvittningsemission till säljarna i Chainge på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med avtalet därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Teckningskursen i den planerade riktade kvittningsemissionen ska, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställas till 0,80 SEK per aktie. Beräkningsgrunden för teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna i Chainge och är definierad utifrån en due diligence som genomförts av båda bolagen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen genom detta förfarande återspeglar ett rättvist värde på MoveByBikes verksamhet.

Den riktade kvittningsemissionen som riktas till säljarna utgörs huvudsakligen av EIT Urban Mobility, samt av grundare och personal som för närvarande är aktiva i verksamheten.

Aktier och aktiekapital
Kvittningsemissionen kommer innebära att aktiekapitalet ökar med 2 374 571,70 SEK genom nyemission av 23 745 717 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet aktier ökar från 42 470 950 aktier till 66 216 667 aktier. Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 35,9 procent.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2024.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se