Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.movebybike.se), Spotlights Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

  • Företrädesemissionen omfattar högst 6 548 560 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 5 238 848 MSEK före emissionskostnader.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 8 december 2022.
  • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 9 december 2022 till och med den 23 december 2022.
  • Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 9 december 2022 till och med den 20 december 2022.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier.
  • För ytterligare information om Företrädesemissionen hänvisas till memorandumet.

Rådgivare

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se