MoveByBike upprättade under oktober 2023 kontrollbalansräkning för Bolaget som visade att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Bolagsstämman beslutade den 10:e november om att fortsatt drift av verksamheten. Under januari genomfördes en kvittningsemission som återställde det egna kapitalet tillfälligt. Med anledning av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024 konstaterar Styrelsen att eget kapital åter är förbrukat. I huvudsak är det nedskrivningar av aktier i dotterbolag som orsakat kontrollbalanssituationen. 

Styrelsen arbetar med oförminskad kraft med att återställa aktiekapitalet och därmed kunna kalla till den andra kontrollstämman där Bolagets egna kapital har återställts. 

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelade även 10 maj 2024 att man beslutat ingå låneavtal avseende ett konvertibellån (”Konvertibellånet” ) från sju större ägare i bolaget (”Långivarna”) om totalt 6,25 MSEK för att stärka upp rörelsekapitalet under kommande 12 månader.

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 maj 2024.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.