Extra bolagsstämma i MoveByBike AB (publ) (“Bolaget”), ägde rum den 20 november 2023 kl 15 i. Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsstämman beslutade om följande:

  • Behdad Ansari utsågs till ordförande vid stämman.
  • Stämman beslutade att inte genomföra den föreslagna företrädesemissionen, då stämmans bedömning att resa kapital i en riktad emission det mest tids och kostnadseffektiva och därmed det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare.
  • Stämman beslutade att Sven Wolf, Anders Lundmark, Niklas Ohlén samt Michael Katina tillsätts som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sven Wolf utsågs till styrelsens ordförande.
  • Till valberedning valdes Sunit Mehrotra, Jessica Nauckoff samt Johan Vedin
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå.
  • Stämman beslutade om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 inom ramenför ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen i MoveByBike Europe AB (publ). Beslutet togs med överstigande 9/10 delars majoritet.
  • Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av nyemitterade aktier, aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt vid utnyttjande av teckningsoptioner och aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till uppgår sammanlagt till högst 14 000 0000 aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt förstärka bolagets rörelsekapital, investeringar i fordonsparken samt bredda bolagets ägarkrets. Nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Beslutet biträds av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslutet togs med överstigande 2/3 delars majoritet.
  • Bolagsstämman bemyndigade styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lisette Hallström Verkställande direktör

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBikeMoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.