Extra bolagsstämma i MoveByBike AB (publ) (“Bolaget”), ägde rum den 10 november 2023 kl 15 i. Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsstämman beslutade om följande:

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets aktiekapital ökas med högst 2 906 836 kronor genom nyemission av högst 29 068 360 aktier.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie och tecknas enligt styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman. 

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 10:e november till och med den 17:e november.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt följande

Tidigare lydelseBeslutad lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 1 00 000 och högst 4 000 000 kronor.§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Stämman beslutade att bolaget fortsätter driften med anledning av att bolaget avser att genomföra en riktad emission till säljarna av Bzzt AB vilket kommer att återställa bolagets egna kapital. 

Stämman beslutade även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.