Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagstämma fredag den 10 november 2023, klockan 15:00, Byggmästaregatan 3, 211 30, Malmö för att behandla styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning och nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt framläggande av första kontrollbalansräkningen och beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare. Emissionen innebär ett kapitaltillskott på högst 23 254 688 kronor vilket ska bidra till finansieringen av ett planerat strategiskt förvärv.

Rätt till deltagande 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 2 november 2023, och 
  • anmäla sig till MoveByBike Europe AB (publ), Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se senast fredag den 3 november 2023. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndag den 6 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning 

1.          Val av ordförande vid bolagsstämman

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd

3.        Val av en eller två justerare

4.        Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5.        Godkännande av dagordning

6.        Beslut om ny bolagsordning

7.        Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

8.        Framläggande av första kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen

9.        Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare 

10.      Stämmans avslutande 

 

Punkt 6: Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § och bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt 5 § ska ändras till att fortsättningsvis ha följande respektive lydelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7: Förslag till beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. 

Punkt 9: Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare  

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital uppgår till -3 296 953 kronor, vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 1 640 853 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen föreslår fortsatt drift. Styrelsen föreslår att bolaget fortsätter drift med anledning av att bolaget avser att genomföra en riktad emission till säljarna av Bzzt AB vilket kommer att återställa bolagets egna kapital. 

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 408 529. MoveByBike innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen ovan.

___________________________

Malmö 13 oktober 2023

MoveByBike Europe AB (publ)

STYRELSEN