VD Lisette Hallström lämnar sin roll och CBO Fredrik Videlycka tillträder som interim VD i MoveByBike. 

MoveByBikes VD Lisette Hallström har informerat styrelsen i MoveByBike Europe AB att hon önskar lämna sin roll. Lisette Hallström kommer att frånträda som VD, men är kvar i bolaget fram till den 31 augusti 2024 och nomineras samtidigt till bolagets styrelse. Bolagets affärsutvecklingschef Fredrik Videlycka, tidigare VD på Bzzt Stockholm AB, kliver in som interim VD. 

”Lisette har genom sitt ledarskap och engagemang spelat en mycket viktig roll i att under drygt fem år framgångsrikt utveckla MoveByBike Europe och ta bolaget till sin nuvarande starka position på marknaden,” säger styrelsens ordförande Sven Wolf. ”Lisette personifierar Bolagets värderingar och under hennes tid som VD har vi sett imponerande tillväxt och finansiella resultat. Bolaget är väl positionerat för fortsatt värdeskapande för aktieägare likväl som för kunder, och jag och övriga styrelsen har verkligen uppskattat att arbeta med Lisette.”

Fredrik, som tidigare har haft ledande roller hos Bzzt i Sverige och Savolax Eurofish AB, jobbar redan i nuvarande företagsledning som affärsutvecklingschef. Med omfattande erfarenheter från affärsutveckling, operativ drift och verksamhetsutveckling inom logistik och industri är Fredrik väl rustad att leda MoveByBike genom en period av konsolidering och tillväxt. Hans förmåga att genomföra strategiska förändringar och innovation har upprepade gånger visat sig vara en tillgång för de organisationer han arbetat inom. Vi ser fram emot hur Fredriks ledarskap och strategiska färdigheter kommer bidra till att driva vår expansion inom last mile mobility-logistik. 

Styrelsen kommer nu att initiera processen för att rekrytera en ersättare. Lisette Hallström kommer att fortsätta i bolaget och arbeta parallellt med interim VD för överlämning  till och med den 31 augusti 2024.

”Jag är extremt tacksam över att ha fått möjlighet att spendera min karriär så här långt inom detta fantastiska bolag, så det har inte varit ett lätt beslut”, säger Lisette Hallström. ”MoveByBike består  av människor  som ständigt alltid letar efter nya och bättre tillvägagångssätt. Jag tror att detta är en bra tidpunkt att hitta en ny VD. Min plan kommer fortsätta inom logistik och hållbarhet efter att jag lämnar Bolaget, men jag kommer att fortsatt fokusera på styrelsearbete och rådgivande tillsammans med MoveByBike. Jag är alldeles för nyfiken för att inte fortsätta att utmana mig själv.”

”Jag är djupt hedrad över det förtroende som ordföranden och styrelsen har visat mig genom att välja mig som interims VD för MoveByBike”, säger Fredrik Videlycka. ”Med min bakgrund inom ledarskap och affärsutveckling inom logistiksektorn är jag entusiastisk inför möjligheten att bidra till företagets fortsatta tillväxt och innovation. Jag ser stora möjligheter för MoveByBike att stärka sin position som ledare inom hållbar stadslogistik. Tillsammans med ett talangfullt team, kommer vi att arbeta för att inte bara möta, utan överträffa våra kunders förväntningar och på så sätt driva på utvecklingen mot en mer hållbar och effektiv framtid. Jag ser fram emot att samarbeta med alla våra partners och intressenter för att skapa bestående värde och påverka vår bransch positivt.”

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Fredrik Videlycka, Interim VD

Telefon: +46 (0) 76 329 79 40  

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike i samarbete med KTH.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (”KTH”) som innebär att mätsensorer placerats ut på Bolagets cyklar.

Som en del av Projektet ”Stockholm heat” cyklar MoveByBike nu med sensorer placerade på cykelskåpens tak med syfte att mäta värmen på stadens gator. Projektet är en del av det övergripande samarbetet mellan KTH, MIT Massachusetts Institute of Technology och Stockholms stad, inom Senseable Stockholm Lab, ett forskningscenter etablerat vid KTH som sammanför banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Datainsamlingen är planerad att pågå under fyra månader och avslutas i september 2024. 

Syftet med sensorerna är att i kombination med befintliga data om skog och andra trädbevuxna habitat mäta marktemperatur för att bedöma de hyperlokala fördelarna med stadsgrönska och hur dessa kan motverka hälsopåverkan av värmeböljor. 

”Det känns både viktigt och roligt att kunna bidra i ett projekt med syfte att förbättra stadsplaneringen och lyfta vikten av stadsgrönska,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

Kallelse till årsstämma för MoveByBike Europe AB, 556967-8674

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 19 juni 2024 klockan 10.00 i MoveByBikes lokaler på Agneslundsvägen 26 i Malmö.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 juni 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 juni 2024 skriftligen till MoveByBike AB (Publ), Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 11 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.movebybike.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier samt röster i bolaget är 42 470 950. 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. VD Lisette Hallström har ordet.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Förslag till beslut vid årsstämman i MoveByBike Europe AB
 

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Sven Wolf eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Styrelsen föreslår Jacob Bergqvist och Anders Lundmark eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 b Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas för samtliga styrelseledamöter samt VD.

Punkt 10 Fastställande av styrelse och revisorarvoden, antalet styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen föreslår att fyra styrelseledamöter ska väljas.

Styrelsen föreslår att en revisor ska väljas.

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till ledamöterna. Revisorernas arbete ska utgå enligt räkning som ska godkännas av VD.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor.
Styrelsen föreslår till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omval av Sven Wolf, Michael Katina, Anders Lundmark och Niklas Ohlén.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att det avser att utse Anders Brofors Ekblom som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 Val av valberedning.

Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av nyemitterade aktier, aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt vid utnyttjande av teckningsoptioner och aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till uppgår sammanlagt till högst 37 500 000 aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt förstärka bolagets rörelsekapital, investeringar i fordonsparken samt bredda bolagets ägarkrets. Nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Agneslundsvägen 26 i Malmö, och på bolagets hemsida www.movebybike.se, från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö och på www.movebybike.se, senast den 30 juni 2024. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Malmö i maj 2024

MoveByBike Europe AB (publ)
Styrelsen

MoveByBike Europe AB (publ) (”Bolaget”) har efter upprättande av kvartalsrapporten för jan-mars konstaterat att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat och Bolaget därför fortsatt i kontrollbalanssituation.

MoveByBike upprättade under oktober 2023 kontrollbalansräkning för Bolaget som visade att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Bolagsstämman beslutade den 10:e november om att fortsatt drift av verksamheten. Under januari genomfördes en kvittningsemission som återställde det egna kapitalet tillfälligt. Med anledning av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024 konstaterar Styrelsen att eget kapital åter är förbrukat. I huvudsak är det nedskrivningar av aktier i dotterbolag som orsakat kontrollbalanssituationen. 

Styrelsen arbetar med oförminskad kraft med att återställa aktiekapitalet och därmed kunna kalla till den andra kontrollstämman där Bolagets egna kapital har återställts. 

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelade även 10 maj 2024 att man beslutat ingå låneavtal avseende ett konvertibellån (”Konvertibellånet” ) från sju större ägare i bolaget (”Långivarna”) om totalt 6,25 MSEK för att stärka upp rörelsekapitalet under kommande 12 månader.

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 maj 2024.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike Europe AB (publ) upptar konvertibellån om totalt 6,25 MSEK 

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag, beslutat att ingå låneavtal avseende ett konvertibellån (”Konvertibellånet” ) från sju större ägare i bolaget (”Långivarna”) om totalt 6,25 MSEK för att stärka upp rörelsekapitalet under kommande 12 månader.

Villkor för konvertibellånet 

Styrelsen för Bolaget har idag den 10 maj 2024, beslutat att ingå låneavtal avseende Konvertibellånet om 6,25 MSEK. Konvertibellånet som Bolaget ingått med sju större ägare i bolaget idag, löper med en årsränta om ca 16 procent. Konvertibellånet förfaller till betalning senast den 10 november 2025 (”Förfallodatum”), såvida Långivarna inte konverterat hela Konvertibellånet, inklusive upplupen ränta till aktier i Bolaget dessförinnan. Bolaget har möjlighet att återbetala Konvertibellånet innan Konvertibellånets förfallodatum. 

Konvertering av Konvertibellånet 

Enligt Konvertibellåneavtalet ska Långivarna äga rätt, men ingen skyldighet, att konvertera hela eller delar av Konvertibellånet, inklusive upplupen ränta, till aktier i Bolaget, genom att påkalla konvertering av Konvertibellånet (”Konverteringen”) vid ett eller flera tillfällen (”Konverteringstillfällena”), varefter styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande, eller om tillämpligt, genom efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, åtagit sig att fatta beslut om en eller flera riktade emissioner till Långivarna för att tillse att Konvertering sker. 

Konverteringskurs ska vid sådan Konvertering enligt låneavtalet uppgå till ett belopp motsvarande en trettio (30) procentig rabatt mot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market för en period om 10 handelsdagar närmast före sådan Konvertering. Långivarna har även möjlighet att Konvertera Lånet vid Bolagets eventuella nyemissioner på samma villkor som övriga ägare.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt 

Genomför Bolaget en eller flera riktade emissioner med anledning av att Långivarna påkallar sin rätt att, genom kvittning, konvertera hela eller delar av Konvertibellånet till aktier ska anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt anses vara att uppfylla Bolagets rättsliga förpliktelser gentemot Långivaren enligt låneavtalet. 

Utspädning 

Vid full Konvertering av hela Konvertibellånet om 6,25 MSEK, exklusive upplupen ränta, till en exempelkurs om 0,10, SEK, kommer aktiekapitalet att öka med 6 250 000 SEK, genom utgivande av 62 500 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 60 procent räknat på antalet aktier i Bolaget per dagen för Konvertibellåneavtalet. 

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2024.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31) 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 812 (4 190) TSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -19 995 (-3 375) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,60 (-0,27) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 383 (3 695) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till -28% (8%).
 • Rörelseresultatet tyngs av nedskrivning av aktier i dotterbolaget Bzzt AB med 10 MKR som följd av konkursen av Bzzt Stockholm AB

Väsentliga händelser under perioden 

 • PM Den 9 januari, dotterbolaget Bzzt Stockholm AB kallar till kontrollstämma. 
 • PM den 2 februari, dotterbolaget Bzzt Stocholm ansöker om konkrus.
 • PM den 26 februari, MoveByBike förvärvar Cross Messengers Town AB och Cykelbudspoolen Stockholm AB.
 • PM 5 mars, reklamavtal tecknas med CWS.
 • PM 25 mars, MoveByBike avslutar samarbetet med Foodora.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Låt det kosta att bryta mot miljözon 3-reglerna. Strängare åtgärder föreslås för att nå resultat i Stockholms centrum.

Texten publicerades ursprungligen som en debattartikel i Svenska Dagbladet 2024-03-19

De nya, strängare miljöreglerna som från årsskiftet kommer gälla i området inom Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen är en viktig del i Stockholms utveckling mot en mer hållbar stad. Frågan är bara: hur kommer dessa regler att efterlevas i praktiken?

Tidigare erfarenheter från liknande åtgärder, som införlivandet av miljözon 2 på Hornsgatan på Södermalm 2020, visar att antalet bötfällda har varit förvånansvärt lågt. Nästan tre år efter zonens införlivande var det färre än tio personer som hade behövt betala de 1000 kronor en överträdelse kostar, enligt en rapport från SVT i december 2022. 

För att säkerställa att miljözon 3 får önskad effekt krävs mer än bara en symbolisk insats. Vi föreslår att Stockholm tar efter Köpenhamns modell, där övervakningen sköts automatiskt av kameror som skannar registreringsskyltarna på fordon som kör in i stadens miljözoner och där böterna är mer kännbara. Vi föreslår minst 2 500 kr för personbilar och 25 000 kr för tunga fordon. Eller 5000 kr för personbilar och 50 000 kr för tunga fordon. 

De pengar som eventuellt samlas in genom dessa böter kan användas för att förbättra gatumiljön inom zonen, exempelvis fler planteringar, säkrare cykelbanor och andra åtgärder som gynnar invånare, arbetstagare och besökare i området.

Miljözon 3 har mött kritik för att den kan öka kostnaderna för transporter och för att tidsplanen anses vara för snäv. MoveByBike stödjer dock införandet till fullo och är redo för dialog med alla som behöver hjälp med att driva sina verksamheter utan att bryta mo de nya reglerna. MoveByBike har varit helt utsläppsfria sedan starten för tio år sedan och är ett bevis på att det är möjligt att bedriva effektiva och ekonomiska transporter utan att skada miljön.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

MoveByBike avslutar samarbetet med Foodora

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har beslutat att avsluta sitt samarbete med Foodora AB (”Foodora”) till följd av dålig lönsamhet och bristande arbetsmiljö. Efter konkursen av dotterbolaget Bzzt Stockholm AB tog MoveByBike över den operativa verksamheten för leveranserna. Dock har Bolaget nu, kort efter övertagandet, beslutat att helt dra sig ur samarbetet.

MoveByBikes omsättning för Foodora uppgår till cirka 0,5 mkr per månad. Det operativa resultatet kommer att förbättras med 0,2 mkr per månad till följd av den nu avslutade affären.

Beslutet grundar sig framförallt i den dåliga lönsamheten, men också i avsaknaden av grundläggande utrustning och den schemaläggning som krävs för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för MoveByBikes förare. Bolagets granskning av tillgängliga arbetskläder för uppdraget visar på brister i både kvalitet och anpassning efter olika väderförhållanden.

Foodora ansvarar för planeringen vilket kan ge förarna arbetspass kortare än tre timmar, det i sin tur skapar otrygghet för föraren, och MoveByBike får sämre kontroll om både arbetsmiljö och lönsamhet i affären. Bolaget har en policy om schemaläggning på 14-dagarsbasis, och fast lön som betalas ut till den anställde, vilket blir ohållbart i samarbetet med Foodora. 

Förhoppningen har varit att bygga ett partnerskap som gynnar båda parter och förbättrar förutsättningarna för förarna. Detta har inte lyckats, varför MoveByBike nu väljer att avsluta samarbetet.

”Det är vårt ansvar att förarna har alla verktyg som krävs för ett tryggt arbetspass. Vi ser betydande brister i Foodoras rutiner där våra förare riskerar sin arbetsmiljö. Vägen mot lönsamhet är riktningen på vår karta och detta partnerskapet styr åt motsatt håll, varför vi har beslutat att avsluta samarbetet”, förklarar Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-25.

MoveByBike tecknar reklamavtal med CWS.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett reklamavtal med CWS Sweden AB (”CWS”). CWS är marknadsledande inom tvätt av bland annat arbetskläder och verksamma på flera orter i Sverige. 

MoveByBike har sedan november 2023 levererat delar av CWS tvättleveranser i Malmö. Nu utökas samarbetet med en reklamkampanj på bolagets lastcyklar.  

”MoveByBike rör sig i de områden som är intressanta för oss, med många nya potentiella kunder. Att både leverera med, och synas på MoveByBikes elcyklar är helt i linje med de hållbarhetsmål CWS har”, säger Jesper Tapper, Projektledare, CWS.

MoveByBike erbjuder annonsytor utmed cykelskåpens långsidor med möjlighet till exponering även på skåpens tak. Med cyklarnas intensiva närvaro i storstädernas centrala delar skapar detta en attraktiv reklamplats vilket CWS tagit fasta på.

”Vi har haft en väldigt fin start med CWS och är stolta över att vara deras val vid övergången till mer hållbara leveranser. Att de nu väljer att synas med reklam på våra skåp är ett kvitto dels på lyckat samarbete men också mervärdet cykelleveranserna ger”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike förvärvar ytterligare två logistikbolag.

Under hösten 2023 gick MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) samman med Bzzt AB (”Bzzt”), i syfte att bredda utbudet mot kunderna och snabbare nå lönsamhet. Genom att köpa de två bolagen Cross Messengers Town AB (”Crosstown”) och Cykelbudspoolen Stockholm AB (”Cykelbudspoolen”) till en köpeskilling om ca 2 mkr, fortsätter MoveByBike att växa med samma strategi. Målet är att genom ett brett erbjudande av leveranstjänster ta en ledarposition på marknaden för expressbud och distribution i stadskärnorna.

Köpeskillingen om ca 2 mkr erläggs med en första del på tillträdesdagen, en andra del efter 30 dagar och en slutlig justering enligt principen med nettosumma. Halva köpeskillingen återinvesteras i MoveByBike av säljaren.

Siffror från Crosstowns verksamhetsår 2022 visar en omsättning på ca 5 mkr, EBITA på 81 tkr samt ett resultat på 54 tkr. Cykelbudspoolen har för samma period en omsättning på 819 tkr, EBITDA visar -55 tkr och årets resultat landade på -55 tkr. Verksamheterna drivs av en anställd och 20 cyklister som alla är egenföretagare.

MoveByBike är ett etablerat logistikbolag med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. I oktober offentliggjorde bolaget ett samgående med branschkollegan Bzzt som har drivit sin verksamhet i samma städer. Bzzt har med sina små elfordon satsat på att köra expressbud medan MoveBybike med sina elassisterade lastcyklar har fokuserat på leveranser längs fastställda distributionsslingor. Avsikten med att addera Crosstown och Cykelbudspoolen är att ytterligare stärka bolagets utbud av leveranstjänster, med snabba bud inom 30 minuter.

Affären med tillträdesdag 240226 innebär att MoveByBike äger 89 procent av aktierna i Crosstown och 100 procent av aktierna i Cykelbudspoolen.

-Förvärvet av Crosstown och Cykelbudspoolen är helt i linje med vår vision och den expansionsresa vi befinner oss på. MoveByBike är grundat på idén om att förändra hur gods transporteras i staden, alltså helt utsläppsfritt och med fordon som harmonierar med människan. Förvärvet breddar vårt tjänsteutbud av hållbara leveranser till kund samtidigt som det kortar vägen ytterligare i vår riktning mot positiva kassaflöden, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

– Efterfrågan på snabba bud har ökat, inte minst från e-handeln, och Crosstown är experter på det. De gör vårt totala erbjudande mer komplett och att vi får med oss Joakim Nelson och all den kompetens och erfarenhet han har samlat på sig är mycket värt. Han har byggt bolaget på löftet om snabba bud med stor precision och med förståelse för kunderna och hur deras behov ser ut. Det här blir ett stort lyft för oss säger Sven Wolf, arbetande styrelseordförande i MoveByBike.

Beslutet att införliva Crosstown och Cykelbudspoolen i MoveByBikes verksamhet är motiverat av affärsnyttan de nya bolagen kan bidra med.

– Crosstowns affär har alltid byggt på att vi är snabba och väldigt flexibla. De egenskaperna i kombination med MoveByBikes kapacitet för stora volymer är efterfrågad av många, det vet jag, och det är en av anledningarna till att den här affären blev av. Vi har samarbetat ett tag på prov nu och har sett att våra olika fordonsslag gör att vi kan skapa något effektivt tillsammans, säger Joakim Nelson, grundare och ägare av Crosstown och Cykelbudspoolen.

Bzzt och Crosstown har haft ett operativt samarbete sedan sommaren 2023, och erfarenheterna av det ligger till grund för beslutet om förvärvet. Arbetet med att få de olika verksamheternas system och drift att fungera och effektiviseras på den tekniska plattformen Bzzt har utvecklat påbörjades under hösten 2023.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2024.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.