Kommuniké extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ) den 10 november 2023.

Extra bolagsstämma i MoveByBike AB (publ) (“Bolaget”), ägde rum den 10 november 2023 kl 15 i. Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsstämman beslutade om följande:

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets aktiekapital ökas med högst 2 906 836 kronor genom nyemission av högst 29 068 360 aktier.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie och tecknas enligt styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman. 

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 10:e november till och med den 17:e november.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt följande

Tidigare lydelseBeslutad lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 1 00 000 och högst 4 000 000 kronor.§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Stämman beslutade att bolaget fortsätter driften med anledning av att bolaget avser att genomföra en riktad emission till säljarna av Bzzt AB vilket kommer att återställa bolagets egna kapital. 

Stämman beslutade även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2023

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (2023-01-01 – 2023-09-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 14 900 (12 752) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 616 (-8 662) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,72 (-1,10) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 82 (953) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -65% (11%).

TREDJE KVARTALET (2023-07-01 – 2023-09-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 374 (3 691) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 367 (-3 396) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,42) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 82 (953) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -65% (11%).

Väsentliga händelser under perioden 

• Den 21 augusti tecknas avtal med brandingpartnern XL Outdoors

• Den 31 augusti tecknas förlängt avtal gällande Malmö med Linas matkasse. 

• Den 31 augusti tecknas avtal gällande Stockhom med Linas Matkasse.

• MoveByBike etablerar sig i Eskilstuna 

• MoveByBike upprättar kontrollbalansräkning

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike och Premo i nytt reklamsamarbete – sprider budskap om utsläppsfria leveranser

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett reklamavtal med Pressen Morgontjänst KB (”Premo). Premo är verksamma inom morgontidiga tidningsleveranser samt hemleveranser för e-handel, dag och kvällstid. Avtalet innebär att MoveByBikes cyklar pryds av reklam från Premo. 

Reklamen rullar i Stockholm med fokus på Södermalm, Norrmalm, Östermalm och Kunsholmen. Reklamsamarbetet är en utökning av det nytecknade avtalet där MoveByBike kommer sköta delar av Premos hemleveranser i Stockholm. Reklamen syns på cyklarnas skåp under en tvåveckorsperiod med möjlighet till förlängning. 

MoveByBike erbjuder i dagsläget annonsytor utmed cykelskåpens långsidor med möjlighet till exponering även på skåpens tak. Med cyklarnas intensiva närvaro i storstädernas centrala delar skapar detta en attraktiv reklamplats.  

”Skåpen på våra cyklar har verkligen kommit att bli en hot spot för reklam. Att Premo nu väljer att synas med oss i Stockholm är ett roligt startskott på samarbetet där vi också levererar till delar av deras e-handelskunder”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Rena arbetskläder och grön logistik – nu ingår MoveByBike avtal med CWS.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat avtal med CWS Sweden AB(”CWS eller företaget”). CWS är marknadsledande inom tvätt av bland annat arbetskläder och verksamma på flera orter i Sverige. 

Avtalet innebär att stora delar av CWS leveranser av nytvättade arbetskläder nu kommer levereras av MoveByBike. CWS arbetar aktivt med hållbarhet genom hela produktionen där hårt ställda miljö- och hållbarhetskrav också sträcker sig ut i leveransledet. Avtalet som börjar rulla i november gäller initialt Malmö.

”Vi ser med stor nyfikenhet framemot vårt samarbete med MoveByBike. Att minska vårt klimatavtryck utan att minska på kvalité, service och tillgänglighet är högsta prioritet för oss på CWS. Att göra förbättringar själva är bra. Att kunna genomföra förbättringar tillsammans är ännu bättre!” säger Jesper Tapper, projektledare CWS.

Utöver MoveByBikes position som helt utsläppsfri leveranspartner har bolaget också stor lastkapacitet. Bolagets möjlighet att agera pålitlig partner för större volymer gör dem konkurrenskraftiga mot traditionell transport som tidigare ansetts vara det som gäller för effektiv logistik. Bolagets lastkapacitet i kombination med möjligheten att agera på dubbel infrastruktur skapar kortare leveransvägare och därmed tidsbesparing för kunden.  

”Det är alltid lika glädjande att vara en del av ett företags omställning till utsläppsfri logistik. CWS är en stor aktör inom tvättsegmentet med många kunder i våra leveranszoner. Vi känns som givna samarbetspartners där MoveByBike kommer spara både tid och miljö vid leveranserna”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om CWS, vänligen kontakta: 
Jesper Tapper, 
Projektledare

Telefon: + 46 (0) 723524382

E-post: jesper.tapper@cws.com

Hemsida: https://www.cws.com/se-SE

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.