MoveByBike AB ingår avtal med HelloFresh Sweden AB

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingår avtal med en av Sveriges största leverantör av matkassar – HelloFresh Sweden AB. Från och med januari 2023 kommer matkassar levereras snabbt och effektivt av Bolaget med emissionsfri cykellogistik, initialt till kunder i Malmö.

HelloFresh har etablerat sig som det främsta alternativet för en enklare vardag med leverans av färdigkomponerade middagar direkt till kundens dörr. Avtalet innebär att det blir MoveByBike som nu kommer leverera dessa kassar till hungriga kunder och med start i Malmö. Matkasseföretaget arbetar hårt med hållbarhet och kvalitet i innehållet av sina kassar och sluter nu cirkeln genom leveranser med effektiv, emissionsfri cykellogistik. Samarbetet påbörjas i januari 2023 då Bolagets transportcyklar kommer lastas med matkassar sju dagar i veckan. Värdet på avtalet gällande Malmö uppgår till 5-7MSEK per år och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi. 

”MoveByBike har åter igen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom livsmedel och e-handel. Avtalet bekräftar att våra cyklar har vad som krävs och att våra förare, med sin yrkesstolthet, levererar snabbt, effektivt och med kunden i fokus. Vi ser med glädje fram emot att påbörja samarbetet,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022.

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MovebyBike AB signerar förlängt avtal gällande måltidstransporter för Stockholms stad

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget får fortsatt förtroende att agera leverantör för måltidstransporter åt Stockholms stad, då de väljer att nyttja möjligheten till förlängning på ytterligare 2 år. 

Offentlig upphandling Stockholms stad

Förlängningen tar avstamp i bolagets befintliga ramavtal på två år, med option till förlängning på 1 + 1 år. Avtalet som signerades i Maj 2021 innebär att MoveByBike levererar skolmat med cykel till två områden inom Stockholms stad.  Avtalet, med ett värde på cirka 4,5 MSEK är nu alltså förlängt med ytterligare två år och gäller för perioden 2023–2025. Förlängningen beräknas till samma värde och innebär en fortsatt emissionsfri transportkedja för delar av stadens måltidsleveranser. 

”Det är otroligt glädjande att Stockholm stad bekräftar sin tillfredställelse genom att förlänga samarbetet med MoveByBike. Förlängningen är ett kvitto på vår position och etablering som ett pålitligt emissionsfritt logistikföretag där vi nu, tillsammans med Stockholm stad fortsatt bidrar till att minska både avgaser och buller i stadens centrala delar”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör
delårsrapport för tredje kvartalet 2022

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet avseende 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.


Årets första nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 12 752 (20 298) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -8 948 (-5 873) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,09 (-0,84) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 953 (7 811) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 12% (50%).


Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 691 (7 100) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 396 (-1 330) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,16) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 953 (7 811) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 12% (50%).


Väsentliga händelser under perioden

 • Den 14 juli tecknar MoveByBike avtal med Lime.
 • Den 9 september lanserar MovebyBike en ny hemsida.
 • Den 15 september tecknar MoveByBike kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
 • Den 20 september ingår MoveByBike avtal med Martin & Servera.
 • Den 13 september lanserar MoveByBike nytt affärsområde.


Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 25 oktober tecknar MoveByBike avtal med Airmee AB.
 • Den 27 oktober ingår MoveByBike avtal med Brizo AB.
 • Den 10 oktober, förslag om företrädesemission, säkrad av befintliga storägare till 92%.


För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se


Om MoveByBike
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike kallar till extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission om cirka 5,2 SEK

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Företrädesemissionen omfattas till cirka 92 procent av teckningsförbindelser från större ägare.

Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen föreslagit en överteckningsoption, som om den nyttjas kan tillföra ytterligare drygt 1,5 MSEK.


MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på
marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets
egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken
annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport
eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg.

För att kunna anskaffa nya fordon i takt med ökad orderingång, öka marknadsnärvaron och stärka rörelsekapitalet på grund av en tid med negativa resultat har styrelsen beslutat om föreliggande nyemission.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs MoveByBike cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 0,25 MSEK

Villkor för nyemissionen
De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av (fyra) 4 nya aktier i Bolaget.

 • Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 6 548 560 aktier.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 1 875 000.


För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:
i. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt och som
anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För det fall att tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier
som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;
ii. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de nya aktierna
utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig
för teckning av; och
iii. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare som ingått teckningsförbindelser och
tilldelningen ska ske i enlighet förbindelserna.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 818 570 SEK, fördelat på 8 185 700 aktier.


Aktiekapitalet kan, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 654 856 SEK genom
nyemission av högst 6 548 560 aktier. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 187 500,00 SEK, genom nyemission av högst 1 875 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 1 660 926 SEK, fördelat på 16 609 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.


Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 9 december – 23 december 2022.
 • Avstämningsdag är 8 december 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 23 december 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.


Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida
www.movebybike.se.


Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10/11 2022.


För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Lisette Hallström, VD
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Telefon: 076-020 20 96


MoveByBike Europe AB (publ)
Byggmästaregatan 3, Malmö
Telefon: 040-616 06 55
Hemsida: www.movebybike.se