Villkor

Leveransvillkor gällande transporter av gods för privatkunder.

Bokning av transport

Bokning av leverans sker via mail eller per telefon.

Betalning av transport

Avgift för leveransen betalas med kort eller kontant senast i samband med att transporten utförs.

Avgränsningar avseende storlek och vikt

MOVEBYBiKE hanterar leveranser med en sammanlagd vikt och volym på upp till 300kg respektive 3 kubikmeter (m3) per ekipage och transport. Varje enskild vara måste vara hanterbar för en person om inte bärhjälp finns att tillgå. Längre föremål än 3 meter måste avtalas i förväg och likaså om bredden övertiger 1 meter.

Om bokad leverans överstiger ovan angivna mått har chaufför rätt att neka transporten.

Emballering

Det är kundens ansvar att ombesörja tillräckligt god emballering av godset för transport. MOVEBYBiKE tar inget ansvar för skador som uppkommer på grund av bristfällig emballering. MOVEBYBiKE tar ej heller ansvar för skador som uppkommer p.g.a. godsets natur under transport

Försäkring

MOVEBYBiKE har transport- och ansvarsförsäkringar enligt branschpraxis.

Förbjudna varor

MOVEBYBiKE förbehåller sig rätten att neka leveranser som innehåller nedan angivna förbjudna varor, dock ej begränsat till nedan exempel:

• Guld, silver, ädelstenar
• Mynt, sedlar och i var mans hand gällande värdepapper
• Tobak
• Alkohol
• Vapen, vapendelar och ammunition
• Narkotika och droger
• Kyl-, frys- eller färskvaror
• Varor med konstnärligt- eller samlarvärde, antikviteter
• Levande djur eller växter
• Fria vätskeytor, t.ex. akvarier med vatten
• Komprimerad gas, gäller även t.ex. svetsgas
• Värdefullt gods

Upphämtning

Upphämtning sker på den vid bokning angivna adressen.

Standardleverans (ej bärhjälp)

Det åligger säljare att bära ner godset till den plats där lastning kan ske. MOVEBYBiKE hämtar godset vid trottoar/tomtgräns alternativt så nära som föraren bedömer att man kan komma med vagnen. MOVEBYBiKE hjälper ej till med utbärning.

Avsändaren förbinder sig att vid behov hjälpa MOVEBYBiKE att lasta godset på vagnen. Om godset inte är placerat på en plats som lämpar sig för lastning kan chaufför neka transport.

Premiumleverans (med bärhjälp)

MOVEBYBiKE bistår vid bärning av gods från bostad eller lokal. Det är avsändarens ansvar att tillse att det är fri leveransväg, d.v.s. att inga föremål står i vägen samt att golvet är skyddat. Enligt arbetsmiljölagen får föraren ej ta av sig skorna.

Upphämtning sker på en plats där lastning på vagn kan ske utan hinder. Det går bra att lasta inne på en innergård om kunden tillser att tillräckligt breda dörrar dörrar öppnas vid in- och utpassering.

Leverans

Leverans sker till den vid bokning angivna adressen.

Standardleverans (ej bärhjälp)

MOVEBYBiKE levererar godset vid trottoar/tomtgräns alternativt så nära som föraren bedömer att man kan komma med vagnen. MOVEBYBiKE hjälper ej till med inbärning. Mottagaren förbinder sig att vid behov hjälpa chauffören att lasta godset av vagnen.

Premiumleverans (med bärhjälp)

MOVEBYBiKE bistår vid bärning av gods till bostad eller lokal. Det är avsändarens ansvar att tillse att det är fri leveransväg, d.v.s. att inga föremål står i vägen samt att golvet är skyddat. Enligt arbetsmiljölagen får föraren ej ta av sig skorna.

Leverans sker på en plats där lossning av vagn kan ske utan hinder. Det går bra att lossa inne på en innergård om kunden tillser att tillräckligt breda dörrar dörrar öppnas vid in- och utpassering. Om godset inte är placerat på en plats som lämpar sig för lastning kan chaufför neka transport.

MOVEBYBiKE tar inget ansvar för skador i hem och inventarier i samband med transporten. Om det föreligger risk för att egendomsskador kan uppstå i samband med leveransen, kan MOVEBYBiKE neka inbärning till det dedikerade rummet. Ett nytt kan då föreslås av mottagaren.

Försening

MOVEBYBiKE kontaktar mottagaren vid eventuell försening.

Besiktning av gods

MOVEBYBiKE besiktigar godset tillsammans med säljare vid upphämtning och eventuella anmärkningar noteras på fraktsedeln. Vid leverans görs motsvarande besiktning och eventuella ytterligare anmärkningar noteras av MOVEBYBiKE och kunden.

MOVEBYBiKE tar inget ansvar för de anmärkningar som gjorts vid upphämtning eller för skador som inte anmärkts vid leverans.

Besiktningen består i en yttre okulär besiktning och i de flesta fall på emballerade varor, ingen avemballering sker i samband med besiktning och kvittens.

Reklamation

Eventuella reklamationer görs till MOVEBYBiKE:s kundtjänst. Eventuell ersättning sker i enlighet med NSAB200 med undantag för § 27 punkt 3.

Force majeure

MOVEBYBiKE är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure.

Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som MOVEBYBiKE inte råder över och som förhindrar MOVEBYBiKE att fullgöra sina skyldigheter enlig dessa leveransvillkor.

Leveransvillkor med Locals.se, gäller i Lund

När MOVEBYBiKE Lund levererar på uppdrag åt Locals.se, gäller följande:

  • Utlämningsstället/butiken ansvarar för varan och emballaget.
  • Vi försöker leverera inom önskat tidsintervall. Vid eventuell försening försöker vi avisera detta till kundens angivna nummer.
  • Vi försöker överlämna personligen om inget annat angivits vid beställning. Om då ingen mottagare finns på adressen gör vi ett kontaktförsök. Om det inte lyckas avgör MOVEBYBiKEs bud ifall varan bör avlämnas (t ex färskvaror) eller återtas (andra varor) till butik eller MOVEBYBiKEs lokal för överlämning enligt senare överenskommelse.

I övrigt gäller ovanstående villkor, se särskilt Försäkring, Förbjudna varor och Force majeure.

Kunder

Trivector
Simris
retoy
Reko Deli
Pretty Flowers i Lund
Nudies Jeans
Njutbar
Möllans Ost
Möllans Eko
Metro
Marstorps mat Umeå
Mannheimer Swartling
Lunds kommun
Linné och Grankvist Umeå
Houdinisportswear
Hadicare
Gröna Tryck Umeå
Gröna Flyttlådan
Föreningspool Malmö
Cykelköket
Concrete Farming
Concito
Certex
Brödlabbet
BaraBlommor
Bafab Kontorsmöbler
Arkdes